Đề Tài : Kế toán NVL tại xí nghiệp X-18 - công ty Hà Thành - BQPMỤC LỤCTT Tên tiêu đề trang


1. Lời nói đầu 3

2. Chương I : Các vấn đề chung về kế toán NLVL 4

3. Khái niệm và đặc điểm của NLVL 4

4. Vai trò của nguyên liệu vật liệu 4

5. Phân loại nguyên liệu vật liệu 5

6. Đánh giá nguyên liệu vật liệu 6

7. Nhiệm vụ của kế toán NLVL 11

8. Thủ tục nhập kho NLVL 12

9. Thủ tục xuất kho NLVL 13

10. Các chứng từ kế toán có liên quan 13

11. Phương pháp kế toán chi tiết NLVL 14

12. Phương pháp thẻ song song 15

13. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 16

14. Phương pháp sổ số dư 17

15. Kế toán tổng hợp chi tiết NLVL 18

16. Kế toán tổng hợp NLVL theo phương pháp KKTX 18

17. Kế toán tổng hợp NLVL theo phương pháp KKĐK 22

18. Chương II : Thực tế công tác kế toán NLVL tại XN X -18 25

19. Qúa trình phát triển của xí nghiệp 25

20. Giới thiệu về công ty Hà Thành 25

21. Giới thiệu về xí nghiệp X-18 25

22. Chức năng , nhiệm vụ , đặc điểm hoạt động SXKD,XN X-18 26

23. Công tác tổ chức quản lí , sản xuất và tổ chức bộ máy kế toán 27

24 Thực tế công tác kế toán NLVL tại xí nghiệp 32

25. Công tác phân loại NLVL 32

26 . Kế toán chi tiết NLVL 33

27. Thủ tục nhập NLVL và ví dụ minh hoạ 33

TT Tên tiêu đề Trang

28. Thủ tục xuất kho NLVL và ví dụ minh hoạ 37

29. Phương pháp kế toán chi tiết NLVL tại XN X-18 39

30. Bảng tổng hợp nhập -xuất tồn NLVL 44

31. Phương pháp tính giá gốc NLVL tại xí nghiệp 45

32. Kế toán tổng hợp nhập , xuất kho NLVL 47

33. Kế toán tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 47

34. Kế toán tổng hợp hợp trường hợp nhập kho NLVL 47

35. Kế toán tổng hợp trường hợp xuất kho NLVL 52

36. Chương III : nhận xét và kiến nghị về công tác 60

kế toán NLVL tại xí nghiệp X-18

37. Nhận xét chung về kế toán NLVL tại xí nghiệp 60

38. Những ưu điểm và những tồn tại trong công 61

tác kế toán NLVL tại xí nghiệp X-18 .

39 . Một số ýkiến nghị để hoàn thiện công tác kế toán 63

ở xí nghiệp X-18 .

40. Kết luận 64

41. Nhận xét của đơn vị thực tập . 65


Xem Thêm: Kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp X-18 - công ty Hà Thành - BQP
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp X-18 - công ty Hà Thành - BQP sẽ giúp ích cho bạn.