Đề tài: Nghiệp vụ kế toán tại Công ty TNHH Hoàng Mạnh


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I: TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH HOÀNG MẠNH


I. VỊ TRÍ, ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TNHH HOÀNG MẠNH

1. Vị trí kinh tế

2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA DOANH NGHIỆP

1. Cơ cấu tổ chức quản lý

2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban

3. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong những năm qua


PHẦN II: NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN

I. HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP

1. Những đặc điểm chung về hạch toán tại Công ty TNHH Hoàng Mạnh

1.1. Hình thức ghi sổ kế toán

1.2. Mối quan hệ của kế toán trong bộ máy quản lý của công ty

4. Hình thức kế toán và quy trình hoạch toán

II. NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

1. Kế toán lao động tiền lương

2. Hình thức thanh toán lương của công ty

3. Phương pháp tính lương

4. Bảng thanh toán lương

5. Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội

III. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

1. Quy trình luân chuyển chứng từ

2. Kế toán chi tiết TSCĐ

2. Thủ tục ghi giảm TSCĐ

3. Phương pháp tính và phân bổ khấu hao TSCĐ tại công ty

3.1. Phương pháp tính

3.2. Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

IV. KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ

1. Kế toán mua hàng

2. Kế toán tiêu thụ hàng hoá và doanh thu bán hàng

2.1. Phương pháp tính giá hàng hoá xuất kho

2.2. Phương thức tiêu thụ

2.3. Doanh thu bán hàng

V. KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG, CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

1. Kế toán tập hợp chi phí

1.1. Chi phí bán hàng

1.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp

1.2.1. Nội dung chi phí

1.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí quản lý doanh nghiệp

2. Xác định kết quả kinh doanh


PHẦN III: NHẬN XÉT ƯU, NHƯỢC ĐIỂM VÀ ĐƯA RA GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP

1. Ưu, nhược điểm

2. Một số ý kiến nhằm hoàn thành tốt công tác hạch toán kế toán của công ty


Xem Thêm: Nghiệp vụ kế toán tại Công ty TNHH Hoàng Mạnh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiệp vụ kế toán tại Công ty TNHH Hoàng Mạnh sẽ giúp ích cho bạn.