Đề tài: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - TKV


MỤC LỤC​

Lời mở đầu

Chương 1:Tổng quan vể Công ty Cổ phấn Than Cọc Sáu – TKV


1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty

1.1.1 Khái quát về Công ty

1.1.2 Quá trình phát triển của Công ty

1.2 Tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty Cổ phấn Than Cọc Sáu – TKV

1.2.1 Tổ chức về bộ máy nhân sự

1.2.2 Các bộ phận sản xuất tại Công trường - phân xưởng

1.3 Đặc điểm của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

1.3.1 Chức năng nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh

1.3.2 Các điều kiện vật chất kỹ thuật sản xuất

1.3.3 Quy trình công nghệ sản xuất của Công ty

1.3.4 Trang bị kỹ thuật

1.3.5 Các điều kiện kinh tế xã hội sản xuất

1.4 Tổ chức công tác kế toán của Công ty

1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán

1.4.2 Tổ chức sổ kế toán

1.4.3 Các chính sách kế toán


Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu – TKV

2.1 Đặc điểm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm của Công ty

2.2 Kế toán chi phí sản xuất

2.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

2.2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung

2.2.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất

2.3 Phương pháp xác đingj chi phí sản xuất dở dang

2.3.1 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang

2.3.2 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

2.4 Phương pháp tính giá thành sản phẩm


Chương 3 : Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu – TKV

3.1 Đánh giá thực trạng về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu – TKV

3.1.1 Những ưu điểm

3.1.2 Những tồn tại, nguyên nhân

3.2 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Công ty

3.2.1 Kiến nghị về chứng từ kế toán

3.2.2 Kiến nghị về tài khoản

3.2.3 Kiến nghị về sổ kế toán

3.2.4 Các kiến nghị khác

Kết luận


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - TK
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - TK sẽ giúp ích cho bạn.