Đề tài: Thực trạng chính sách tiền lương tối thiểu ở nước ta


MỤC LỤC
Mở đầu .
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích, nhiệm vụ, đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu
3. Kết cấu luận văn
Chương 1. Cơ sở lý luận về tiền lương tối thiểu .
I. Khái niệm, bản chất và chức năng của tiền lương.
1. Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và đặc thù cơ bản của thị trường lao động ở Việt Nam
2. Khái niệm, bản chất của tiền lương trong nền kinh tế thị trường
II. Khái niệm và chức năng của tiền lương tối thiểu
1. Khái niệm tiền lương tối thiểu .
2. Chức năng của tiền lương tối thiểu .
3. Vai trò của tiền lương tối thiểu
4. Hệ thống tiền lương tối thiểu
5. Căn cứ xác định tiền lương tối thiểu
6. Các yếu tố và phương pháp xác định tiền lương tối thiểu .
7. Tiêu chí và tần suất điều chỉnh mức lương tối thiểu .
8. Nội dung chính sách tiền lương tối thiểu .
9. Kinh nghiệm của các nước về tiền lương tối thiểu
Chương 2. Thực trạng chính sách tiền lương tối thiểu ở nước ta
I. Chính sách tiền lương tối thiểu qua các thời kỳ
1. Chính sách tiền lương tối thiểu trong thời chiến 1946 – 1954 .
2. Chính sách tiền lương tối thiểu thời kỳ kế hoạch hóa
3. Chính sách tiền lương tối thiểu thời kỳ đổi mới từ 1986 đến nay.
II. Thực trạng chính sách tiền lương tối thiểu ở nước ta.
1. Những kết qủa đạt được.
2. Những yếu kém cần khắc phục.
3. Nguyên nhân của những yếu kém.
4. Bài học kinh nghiệm.
Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách tiền lương tối thiểu khi tham gia hội nhập WTO.
I. Bối cảnh kinh tế xã hội.
1. Bối cảnh quốc tế.
2. Bối cảnh trong nước.
3. Những thuận lợi và khó khăn cho việc hoàn thiện chính sách tiền lương nói chung và chính sách tiền lương tối thiểu.
4. Mục tiêu của chính sách tiền lương tối thiểu.
II. Kiến nghị các giải pháp hoàn thiện chính sách tiền lương tối thiểu ở Việt Nam trong giai đoạn 2006 – 2010 và các năm sau.
1. Xác định đúng đối tượng hưởng lương
2. Hoàn thiện thể chế về tiền lương tối thiểu
3. Tổ chức thực hiện chính sách tiền lương tối thiểu.
4. Các giải pháp khác có liên quan.


Xem Thêm: Thực trạng chính sách tiền lương tối thiểu ở nước ta
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng chính sách tiền lương tối thiểu ở nước ta sẽ giúp ích cho bạn.