Đề tài: Tổ chức tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty than Thống Nhất


MỤC LỤC​

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THAN THỐNG NHẤT


1.1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp

1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty than Thống Nhất

1.3. Đặc diểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty than Thống Nhất

1.3.1. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất tại Công ty than Thống Nhất

1.3.2. Đặc điểm sản phẩm kinh doanh

1.3.3. Các chiến lược kinh doanh của Công ty than Thống Nhất

1.4. Tổ chức kế toán của Công ty than Thống Nhất

1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán

1.4.2. Hình thức kế toán được áp dụng trong Công ty than Thống Nhất

1.4.3. Hệ thống chứng từ, sổ sách sử dụng trong Công tyCHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THAN THỐNG NHẤT


2.1. Đặc điểm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm

2.2. Kế toán chi phí sản xuất

2.2.1. Tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.2.2. Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp

2.2.3. Tập hợp chi phí sản xuất chung

2.2.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất

2.3. Phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phẩm dở dang

2.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm tại Công ty than Thống Nhất


CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THAN THỐNG NHẤT

3.1. Đánh giá công tác hạch toán và tính giá thành sản phẩm tại Công ty than Thống Nhất

3.1.1. Về mặt ưu điểm

3.1.2. Về mặt nhược điểm

3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán của Công ty than Thống Nhất

3.2.1. Kiến nghị về chứng từ kế toán

3.2.2. Kiến nghị về tài khoản kế toán

3.2.3. Kiến nghị về sổ sách kế toán

3.2.4. Các kiến nghị khác


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Tổ chức tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty than Thống Nhất
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty than Thống Nhất sẽ giúp ích cho bạn.