Đề tài: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm trắc địa bản đồ


MỤC LỤC

​LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ


1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Trung tâm trắc địa bản đồ

1.1.1 - Lịch sử hình thành

1.1.2 - Quá trình phát triển

1.2 Tổ chức bộ máy hoạt động của Trung tâm trắc địa bản đồ

1.2.1 - Chức năng nhiệm vụ

1.2.2 - Tổ chức bộ máy nhân sự

1.2.3 - Qui trình công nghệ sản xuất

1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm trắc địa bản đồ

1.4 Tổ chức công tác kế toán của Trung tâm trắc địa bản đồ

1.4.1 - Tổ chức bộ máy kế toán

1.4.2 - Tổ chức công tác kế toán

1.4.2.1 - Tổ chức chứng từ kế toán, thuế, khấu hao, hàng tồn kho

1.4.2.2 - Tổ chức tài khoản kế toán

1.4.2.3 - Tổ chức hệ thống sổ kế toán

1.4.2.4 - Tổ chức hệ thống báo cáo tài chínhCHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TRUNG TÂM TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ


2.1 Đặc điểm tiền lương và các khoản trích theo lương của Trung tâm trắc địa bản đồ

2.2 Thực tế kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm trắc địa bản đồ

2.2.1 - Đặc điểm về tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm trắc địa bản đồ

2.2.2 - Phương pháp tính lương và các khoản trích theo lương của Trung tâm trắc địa bản đồ

2.2.3 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

2.2.3.1 Trình tự hạch toán tiền lương

2.2.3.2 - Trình tự hạch toán các khoản trích theo lương


CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TRUNG TÂM TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ

3.1 Đánh giá thực trạng về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm trắc địa bản đồ

3.1.1 - Những ưu điểm

3.1.1.1 - Tổ chức công tác kế toán nói chung

3.1.1.2 - Công tác hạch toán tiền lương

3.1.2 - Những tồn tại, nguyên nhân

3.2 Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm trắc địa bản đồ

3.2.1 - Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiến lương và các khoán trích theo lương tại Trung tâm trắc địa bản đồ

3.2.1.1 Một số ý kiến về việc định mức và phân loại lao động lao động

3.2.1.2 - Một số ý kiến về đầu tư cộng nghệ mới

3.2.1.3 - Một số ý kiến về công tác kế toán

3.2.1.4 - Một số ý kiến về quyền lợi người lao động


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm trắc địa bản đồ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm trắc địa bản đồ sẽ giúp ích cho bạn.