Đề tài: Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Viettel-CHT


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH VIETTEL – CHT


I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH VIETTEL - CHT

II. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH VIETTEL-CHT

2.1. Mục tiêu kinh doanh

2.2. Ngành nghề kinh doanh

2.3.Lĩnh vực kinh doanh

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH VIETTEL - CHT

3.1 Cơ cấu quản lý

3.2 Mô hình tổ chức quản lý của Công ty TNHH Viettel - CHT

IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2008-2009


PHẦN 2: THỰC TẾ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH VIETTEL-CHT

I. TỔ CHỨC CỦA BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN

II. TỔ CHỨC HỆ THỐNG CHỨNG TỪ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TẠI CÔNG TY

2.1.Tổ chức hệ thống chứng từ sử dụng tại Công ty

2.2.Chương trình luân chuyển chứng từ trong công tác kế toán tại Công ty

III. TỔ CHỨC VẬN DỤNG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN TẠI CÔNG TY

V. TỔ CHỨC VẬN DỤNG HỆ THỐNG SỒ KẾ TOÁN

VI.TỔ CHỨC VẬN DỤNG HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN

5.1.Hệ thống báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Viettel-CHT

5.2.Hệ thống báo cáo nội bộ tại Công ty TNHH Viettel-CHTPHẦN 3: NHẬN XÉT CHUNG VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH VIETTEL-CHT


I. ƯU ĐIỂM

II. NHƯỢC ĐIỂM VÀ KIẾN NGHỊ

2.1. Nhược điểm

2.2.Kiến nghị


Xem Thêm: Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Viettel-CHT
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Viettel-CHT sẽ giúp ích cho bạn.