Đề tài: Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện I


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1: VÀI NÉT SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN


1.1 Lịch sử hình thành và phát triển

1.2 Đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản xuất kinh doanh

A, Lĩnh vực hoạt động kinh doanh

B, Tổ chức sản xuất, quy trình sản xuất

C, Tình hình sản xuất kinh doanh

1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lýCHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY PECC1


2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán

a. Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu của phòng kế toán

b.Hình thức tổ chức bộ máy kế toán

2.2 Đặc điểm vận dụng chính sách kế toán

a. Những thông tin chung

b. Hệ thống chứng từ sử dụng tại doanh nghiệp

c. Hệ thống tài khoản sử dụng tại doanh nghiệp

d. Hệ thống sổ kế toán sử dụng tại doanh nghiệp

e. Báo cáo kế toán sử dụng tại doanh nghiệp

2.3 Đặc điểm vận dụng của một số phần hành kế toán chủ yếu

a. Phân loại TSCĐ trong doanh nghiệp

b. Tính giá TSCĐ

c. Giá trị hao mòn khấu hao TSCĐ

d. Giá trị còn lại của TSCĐ

e. Hạch toán tình hình biến động TSCĐ

f. Tình hình biến động TSCĐ thuộc khối văn phòng công ty quý 1 năm 2009


CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI ĐƠN VỊ KIẾN TẬP

3.1 Những ưu điểm trong hệ thống kế toán của

Công ty PECC1

3.2 Những tồn tại và nguyên nhân

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện I
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện I sẽ giúp ích cho bạn.