Đề tài: Tổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ Rồng Vàng


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ RỒNG VÀNG


1.1.LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

1.2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1.2.1. Đặc điểm về lĩnh vực sản xuất kinh doanh

1.2.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty

1.2.3. Kết quả kinh doanh những năm gần đây của công ty

1.3. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY

1.3.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý công ty

1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty


PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY

2.1.TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN

2.1.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán

2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ từng bộ phận trong bộ máy kế toán

2.2. ĐẶC ĐIỂM VẬN DỤNG CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY

2.2.1.Chính sách kế toán chung

2.2.2. Hệ thống chứng từ kế toán

2.2.3. Hệ thống tài khoản kế toán

2.2.4. Hệ thống sổ kế toán

2.2.5 Hê thống báo cáo kế toán

2.3. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC PHẦN HÀNH TSCĐ

2.3.1. Tài khoản sử dụng

2.3.3. Luân chuyển chứng từ kế toán

2.3.4 Hạch toán chi tiết TSCĐ

1. Phân loại TSCĐ

2. Đánh giá TSCĐ

3. Hiện trạng TSCĐ của Công ty thương mại du lịch và dịch vụ Rồng Vàng

2.3.4.1. Hạch toán tăng, giảm TSCĐ

1. Tổ chức hạch toán ban đầu của TSCĐ

2. Hạch toán TSCĐ ở Công ty thương mại du lịch và dịch vụ Rồng Vàng

2.1 Kế toán tăng TSCĐ

2.2 Kế toán giảm TSCĐ

3. Tổ chức hạch toán trên sổ chi tiết tổng hợp

2.3.4.2. Hạch toán khấu hao TSCĐ của công ty

2.3.4.3. Tổ chức hạch toán sửa chữa lớn ở công ty TNHH Thương mại Du lịch và Dịch vu Rồng VàngPHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ Ở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VU RỒNG VÀNG

KẾT LUẬNXem Thêm: Tổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản c
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản c sẽ giúp ích cho bạn.