Đề tài: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Nhà máy Sợi - Tổng công ty cổ phần Dệt May Nam Định


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY SỢI – TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH


1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Nhà máy Sợi

1.1.1. Giai đoạn trước năm 2008

1.1.2. Từ sau năm 2008

1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý của Nhà máy

1.2.1. Tổ chức quản lý của Nhà máy

1.2.2. Nhiệm vụ và chức năng

1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm của đơn vị


PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KÉ TOÁN TẠI NHÀ MÁY

2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán

2.2. Đặc điểm vận dụng chế độ, chính sách kế toán của Nhà máy

2.2.1. Hình thức kế toán áp dụng tại nhà máy

2.2.2. Chính sách kế toán chung

2.2.3. Hệ thống chứng từ kế toán

2.2.4. Hệ thống tài khoản kế toán

2.2.5. Hệ thống báo cáo kế toán

2.3. Đặc điểm tổ chức một số phần hành kế toán chủ yếu

2.3.1. Hạch toán nguyên vật liệu

2.3.1.1. Tài khoản kế toán

2.3.1.2. Các chứng từ sử dụng

2.3.1.3. Luân chuyển chứng từ kế toán

2.3.2. Hạch toán Tài sản cố định

2.3.2.1. Tài khoản sử dụng

2.3.2.2. Chứng từ sử dụng

2.3.2.3. Luân chuyển chứng từ

2.3.3. Hạch toán chi phí sản xuất

2.3.3.1. Tài khoản sử dụng

2.3.3.2. Chứng từ sử dụng

2.3.3.3. Luân chuyển chứng từ


PHẦN III: NHẬN XÉT VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI NHÀ MÁY SỢI – CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH

3.1. Đánh giá công tác kế toán tại Nhà máy

3.2. Ưu điểm

3.3. Những tồn tại và nguyên nhân

3.4. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Nhà máy Sợi - Tổng công ty cổ phần Dệt May Na
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Nhà máy Sợi - Tổng công ty cổ phần Dệt May Na sẽ giúp ích cho bạn.