Đề tài: Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Đức Mỹ - Thực trạng và nhận xét


MỤC LỤC​

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH ĐỨC MỸ


1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty

1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Đức Mỹ

1.2.1. Đặc điểm về lĩnh vực sản xuất kinh doanh

1.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm

1.2.2.1. Khái quát về quy trình công nghệ

1.2.2.2. Quy trình công nghệ sản xuất của từng sản phẩm

1.2.2.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty TNHH Đức Mỹ

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Đức Mỹ

1.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty

1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ từng phòng ban của công ty


PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC MỸ

2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán

2.1.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán

2.1.2 Chức năng các bộ phận trong bộ máy kế toán tại công ty TNHH Đức Mỹ

2.2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại công ty TNHH Đức Mỹ

2.2.1 Chính sách kế toán chung

2.2.2 Áp dụng chế độ kế toán

2.2.2.1 Hệ thống chứng từ sử dụng tại công ty TNHH Đức Mỹ

2.2.2.2 Hệ thống tài khoản sử dụng tại công ty TNHH Đức Mỹ

2.2.2.3 Hệ thống sổ sử dụng tại công ty TNHH Đức Mỹ

2.2.2.4 Hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo nội bộ sử dụng tại công ty

2.3 Đặc điểm một số phần hành chủ yếu tại công ty TNHH Đức Mỹ

2.3.1 H¹ch toán chi phí sản xuất

2.3.1.1. Đặc điểm hạch toán chi phí

2.3.1.2. Tài khoản kế toán

2.3.1.2.1. Tài khoản 621

2.3.1.2.2. Tài khoản 622

2.3.1.2.3. Tài khoản 627

2.3.1.2.4. Tài khoản 154

2.3.1.3. Hệ thống chứng từ sử dụng

2.3.1.4. Hệ thống sổ sử dụng

2.3.2.Hạch toán bán hàng

2.3.2.1. Đặc điểm hạch toán bán hàng

2.3.2.2. Tài khoản sử dụng

2.3.2.3. Chứng từ sử dụng

2.3.2.4. Hệ thống sổ sử dụng

2.3.3. Hạch toán nghiệp vụ thanh toán

2.3.3. Hạch toán nghiệp vụ thanh toán

2.3.3.1. Đặc điểm hạch toán nghiệp vụ thanh toán

2.3.3.2. Tài khoản sử dụng

2.3.3.3. Chứng từ sử dụng

2.3.3.4. Hệ thống sổ sử dụng


PHẦN III: NHẬN XÉT VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC MỸ

3.1. Nhận xét, đánh giá

3.1.1. Ưu điểm

3.1.2. Nhược điểm

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Đức Mỹ - Thực trạng và nhận xét
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Đức Mỹ - Thực trạng và nhận xét sẽ giúp ích cho bạn.