Đề tài: Công tác tổ chức quản lý và tổ chức kế toán của Công ty cổ phần vận tải thủy I


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VẬN TẢI THỦY I


1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty vận tải thủy I

1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuât kinh doanh của công ty cổ phần vận tải thủy I

1.2.1 Chức năng của công ty

1.2.2.Nội dung hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

1.2.3. Đặc điểm về dây chuyển công nghệ và quy trình vận chuyển

1.3. Tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh của công ty

1.4.Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty


PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY I

2.1. Về tổ chức bộ máy kế toán của công ty

2.2.Tổ chức hệ thống kế toán tại công ty cổ phần vận tải thủy I

2.2.1.Các chính sách kế toán chung

2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán

2.2.3.Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán

2.2.4.Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán

2.2.5.Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán

2.3.Tổ chức kế toán một số phần hành cụ thể

2.3.1. Tổ chức kế toán tài sản cố định

2.3.2.Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương


PHẦN 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY I

3.1.Đánh giá tổ chức bộ máy kế toán

3.2.Đánh giá về tổ chức công tác kế toán

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Công tác tổ chức quản lý và tổ chức kế toán của Công ty cổ phần vận tải thủy I
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác tổ chức quản lý và tổ chức kế toán của Công ty cổ phần vận tải thủy I sẽ giúp ích cho bạn.