Đề tài: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ An Dương


MỤC LỤC​

MỞ ĐẦU

PHẦN I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ AN DƯƠNG


1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty

1.2 Chức năng nhiệm vụ của công ty

1.3 Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

1.3.1 Tổ chức bộ máy

1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận

1.4 Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty


PHẦN II: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ AN DƯƠNG

2.1 Tổ chức bộ máy kế toán của công ty

2.1.1 Đặc điểm lao động kế toán

2.1.2 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận

2.2 Tổ chức hệ thống kế toán tại công ty

2.2.1 Các chính sách kế toán công ty áp dụng

2.2.2 Đặc điểm vận dụng hệ thống kế toán của công ty

2.2.3 Hệ thống sổ kế toán áp dụng

2.2.4 Trình tự ghi sổ kế toán

2.3 Tổ chức hạch toán kế toán trên một số phần hành chủ yếu

2.3.1 Kế toán TSCĐ

2.3.2 Kế toán vật tư ( nguyên liệu, công cụ, dụng cụ )

2.3.3 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

2.3.4 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

2.3.4.1 Doanh thu bán hàng

2.3.4.2 Chi phí bán hàng

2.3.4.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp

2.3.4.4 Giá vốn hàng bán

2.3.4.5 Xác định kết quả kinh doanh, bán hàng

2.3.5. Kế toán thuế GTGT

2.4.6 Kế toán vốn bằng tiền


PHẦN III: THU HOẠCH VÀ NHẬN XÉT

3.1 Thu hoạch

3.1.1 Nhận xét khái quát về công ty

3.1.2 Một số ưu điểm

3.1.3 Một số tồn tại

3.2. Nhận xét


Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ An Dương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ An Dương sẽ giúp ích cho bạn.