Đề tài: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Quà Tặng Quả Táo


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG QUẢ TÁO


1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH QUÀ TẶNG QUẢ TÁO

1.2 Chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của công ty TNHH Quà Tặng Quả Táo

1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty TNHH Quà Tặng Quả Táo

1.2.2. Lĩnh vực hoạt động của công ty TNHH Quà Tặng Quả Táo

1.3 Đặc điểm tổ chức HĐSXKD và tổ chức quản lý của Công ty TNHH Quà Tặng Quả Táo

1.3.1 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Quà Tặng Quả Táo

1.3.2 Tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty

1.4 Đặc điểm công tác kế toán của Công ty TNHH Quà Tặng Quả Táo

1.4.1 Chính sách kế toán của công ty

1.4.2 Tổ chức công tác kế toán của công ty


PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG QUẢ TÁO

2.1. Kế toán vốn bằng tiền

2.1.1. Tiền mặt tại quỹ

2.1.2. Tiền gửi ngân hàng

2.3. Kế toán tài sản cố định

2.4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

2.4.1. Hình thức trả lương

2.4.2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

2.4.3. Phương pháp hạch toán

2.5. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

2.5.1. Phương thức bán hàng

2.5.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu và giá vốn hàng bán

2.5.4. Kế toán chi phí bán hàng

2.5.5. Chi phí quản lý doanh nghiệp

2.5.6. Kế toán xác định kết quả bán hàng


PHẦN III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG QUẢ TÁO

3.1. Thu hoạch

3.2 Ưu nhược điểm về công tác kế toán tại công ty TNHH Quà Tặng Quả Táo

3.3 .Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty TNHH Quà Tặng Quả Táo


KẾT LUẬN

PHỤ LỤC


Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Quà Tặng Quả Táo
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Quà Tặng Quả Táo sẽ giúp ích cho bạn.