Đề tài: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Hà Nội - Hưng Yên


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI HƯNG YÊN


1.1.Đặc điểm hoạt động bán hàng của Công ty

1.1.1. Danh mục hàng bán của công ty

1.1.2. Thị trường của Công ty

1.1.3. Phương thức bán hàng của công ty

1.2.Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Công ty


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI HƯNG YÊN

2.1. Kế toán doanh thu

2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

2.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu

2.1.3. Kế toán tổng hợp về doanh thu

2.2. Kế toán giá vốn hàng bán

2.2.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

2.2.2. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán

2.2.3. Kế toán tổng hợp chi tiết giá vốn hàng bán

2.3. Kế toán chi phí bán hàng

2.3.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

2.3.2. Kế toán chi tiết chi phí bán hàng

2.3.3 Kế toán tổng hợp chi phí bán hàng


CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI HƯNG YÊN

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty và phương hướng hoàn thiện

3.1.1 Ưu điểm

3.1.2. Nhược điểm

3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty


KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Hà Nội - Hưng Yên
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Hà Nội - Hưng Yên sẽ giúp ích cho bạn.