Đề tài: Một số vấn đề về công tác quản lý và sử dụng tiền lương tại Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc


MỤC LỤC​

Lời nói đầu


Chương I: Tiền lương và vai trò tiền lương trong hoạt động kinh doanh
3


1.1. Bản chất của tiền lương và vai trò của tiền lương 3

1.2. Các nguyên tắc và hình thức trả lương 6


Chương II: Công tác quản lý và sử dụng tiền lương tại Công ty quản lý và sửa chữa đường Vĩnh Phúc 142.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Công ty 14

2.2. Thực trạng quản lý và sử dụng tiền lương tại Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc 17


Chương 3: Một số giải pháp và phương hướng nhằm hoàn thiện vấn đề tiền lương 243.1. Cần thu hút nguồn vốn từ trung ương, và từ việc đấu thầu các dự án 24

3.2. Sắp xếp, bố trí công việc cho người lao động phù hợp 24

3.3. Công ty phải đổi mới trang thiết bị để nâng cao hiệu quả sản xuất 25

Kết luận 27

Tài liệu tham khảo 29


Xem Thêm: Một số vấn đề về công tác quản lý và sử dụng tiền lương tại Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Vĩn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số vấn đề về công tác quản lý và sử dụng tiền lương tại Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Vĩn sẽ giúp ích cho bạn.