Đề tài: Hoàn thiện các hình thức trả lương ở Công ty Dệt kim Thăng Long


MỤC LỤC​

Lời mở đầuChương I : Cơ sở lí luận về tiền lương
5


1. Khái niệm , bản chất và vai trò của tiền lương 5

1.1 Khái niệm tiền lương và tiền công 5

1.2 Bản chất của tiền lương 5

1.3 Vai trò của tiền lương 6

2. Các yêu cầu và nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương 6

2.1 Các yêu cầu của hệ thống thù lao 7

2.2 Các nguyên tắc trả lương 8

3. Các hình thức trả lương 8

3.1 Hình thức trả lương theo thời gian 8

3.2 Hình thức trả lương theo sản phẩm 12

3.3 Hình thức trả lương theo nhân viên 23

4. Các chỉ tiêu đánh giá sử dụng các hình thức trả lương 23


Chương II : Phân tích thực trạng trả lương ở Công ty Dệt Kim Thăng Long


I. Đặc điểm của Công ty Dệt kim Thăng Long 26

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 26

1.2 Bộ máy quản lý của Công ty 28

1.3 Hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty 31

1.4 Đặc điểm về quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 32

1.5 Cơ cấu và đặc điểm của đội ngũ lao động 34

1.6 Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty 37

1.7 Một số vấn đề về hoạt động QTNL của Công ty 40

2. Thực trạng trả lương ở Công ty Dệt kim Thăng Long 41

2.1 Hình thức trả lương theo thời gian 41

2.2 Hình thức trả lương theo sản phẩm 44

3. Đánh giấ hiệu quả sử dụng các hình thức trả lương ở Công ty 48


Chương III : Một số biện pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương ở Công ty Dệt kim Thăng Long 51


Kết luận 59


Xem Thêm: Hoàn thiện các hình thức trả lương ở Công ty Dệt kim Thăng Long
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện các hình thức trả lương ở Công ty Dệt kim Thăng Long sẽ giúp ích cho bạn.