Đề tài: Hệ thống quản lý nhân sự - tiền lương của cửa hàng Xăng dầu


MỤC LỤC​

MỞ ĐẦU


CHƯƠNG I. KHẢO SÁT HỆ THỐNG
2


1. Giới thiệu tổ chức hệ thống 2

1.1 Quản lý nhân sự 2

1.2 Quản lý tiền lương của cửa hàng 2

2. Phân tích hiện trạng hệ thống 3

2.1. Quản lý hồ sơ nhân viên 3

2.2. Quản lý chấm công 3

2.3. Quản lý lương 5

2.4. Quản lý thưởng, phạt 6

3. Mô hình nghiệp vụ 8

3.1. Sơ đồ ngữ cảnh 8

3.2. Sơ đồ chức năng nghiệp vụ 9

3.3. Ma trận thực thể - chức năng 14


CHƯƠNG II. CƠ SỞ Lí LUẬN-PHƯƠNG PHÁP PT-TK HƯỚNG CẤU TRÚC 15


1. Cách tiếp cận hệ thống và các khái niệm cơ bản 15

2. Quy trình phát triển một HTTT 16

2.1. Lập kế hoạch dự án 16

2.2. Phân tích hệ thống 17

2.3. Thiết kế hệ thống 18

2.4. Thiết lập các chương trỡnh và kiểm nghiệm 18

2.5. Cài đặt và chuyển đổi hệ thống 19

2.6. Vận hành và bảo trì 19

3. Các mô hình sử dụng 19

3.1. Mô hình phân cấp chức năng nghiệp vụ (BFD) 19

3.1.1. Mụ tả mụ hỡnh 19

3.1.2. Cách biểu diễn mô hình 20

3.2. Mô hình phân tích luồng dữ liệu 21

3.3. Mô hình khái niệm dữ liệu 22

3.4. Mô hình quan hệ 23


CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN 26


1. Mô hình phân tích xử lý 26

1.1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh 26

1.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh 27

2. Mô hình phân tích dữ liệu 31

2.1. Xác định thực thể và ý nghĩa: 31

2.2. Mối quan hệ của thực thể 35


CHƯƠNG IV. THIẾT KẾ HỆ THỐNG 36


1. Thiết kế cơ sở dữ liệu 36

1.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu logic 37

1.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý 39

2. Thiết kế giao diện 45


CHƯƠNG V. LẬP TRÌNH THỬ NGHIỆM 48


1. Giới thiệu hệ quản trị CSDL và ngụn ngữ lựa chọn 48

1.1. Giới thiệu về SQL SERVER 2000 48

1.2. Ngụn ngữ lập trình Visual Basic 6.0 49


TÀI LIỆU THAM KHẢO 53


Xem Thêm: Hệ thống quản lý nhân sự - tiền lương của cửa hàng Xăng dầu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hệ thống quản lý nhân sự - tiền lương của cửa hàng Xăng dầu sẽ giúp ích cho bạn.