Đề tài: Tiền lương và các khoản phải trích theo lương của Công ty Cổ phần Quảng cáo Việt (2008)


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU


PHẦN 1: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ –KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VIỆT
2


1.1 Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty: 2

1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: 2

1.2.1 Ngành nghề kinh doanh: 2

1.2.2 Sản phẩm và dịch vụ 3

1.2.3 Định hướng phát triển của công ty: 4

1.3 Tổ chức bộ mỏy quản lý của Cụng ty: 5

1.3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy: 5

1.3.2 Chức năng và nhiệm của từng bộ phận: 5

1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Cụng ty 6

1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty 8

1.5.1 Chớnh sỏch kế toỏn ỏp dụng tại cụng ty: 8

1.5.2 Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán: 9

1.5.3 Tổ chức vận dụng tài khoản kế toán: 9

1.5.4 Tổ chức vận dụng sổ kế toỏn 10

1.5.5 Tổ chức vận dụng báo cáo kế toán 12


PHẦN 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÀN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VIỆT. 13


2.1 Đặc điểm lao động tại Công ty: 13

2.2 Kế toán số lượng, thời gian và kết quả lao động tại Công ty 13

2.2.1 Kế toán số lượng lao động: 13

2.2.2 Kế toán thời gian lao động: 14

2.2.3 Kế toán kết quả lao động: 17

2.3 Tính lương và các khoản trích theo lương tại Công ty 26

2.3.1 Tính lương phải trả người lao động 26

2.3.2. Tính các khoản trích theo lương 29

2.4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương: 30

2.4.1. Chứng từ kế toán: 30

2.4.2. Các nghiệp vụ hạch toán lương và BHXH trả thay lương. 40

2.4.3. Sổ sách kế toán liên quan đến tiền lương 41

2.4.4. Lập định khoản các nghiệp vụ liên quan đến trích nộp và chi tiêu BHXH, BHYT, KPCĐ ở công ty 45

2.4.5. Bảng biểu sổ sách kế toán liên quan đến BHXH, BHYT, KPCĐ. 46


PHẦN 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VIỆT. 49


3.1 Đánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty 49

3.1.1 Ưu điểm: 49

3.1.2 Tồn tại: 50

3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty: 51


KẾT LUẬN 52


Xem Thêm: Tiền lương và các khoản phải trích theo lương của Công ty Cổ phần Quảng cáo Việt (2008)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tiền lương và các khoản phải trích theo lương của Công ty Cổ phần Quảng cáo Việt (2008) sẽ giúp ích cho bạn.