Đề tài: Hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Lâm Nghiệp Sông Thao


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU


CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY LÂM NGHIỆP SÔNG THAO
5


1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty lâm nghiệp Sông Thao 5

1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tại Công ty 7

1.2.2. Đặc điểm quy trình cụng nghệ sản xuất 8

1.2.3. Đặc điểm tổ chức quản lý 9

1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty lâm nghiệp Sụng Thao 12

1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 12

1.3.2. Đặc điểm vận dụng chế độ chính sách kế toán

1.3.2.1. Hệ thống chứng từ 13

1.3.2.2. Hệ thống tài khoản kế toỏn và hệ thống sổ kế toỏn 14

1.3.2.3. Tổ chức hệ thống bỏo cỏo tại cụng ty lõm nghiệp Sụng Thao 19


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CN CÔNG TY LÂM NGHIỆP SÔNG THAO 21


2.1. Thực trạng kế toán tiền lương tại CN Công ty lõm nghiệp Sụng Thao 21

2.1.1.Đặc điểm lao động và chính sách thu nhập tại Công ty lõm nghiệp Sụng Thao 21

2.1.2. Cỏc hỡnh thức tiền lương tại Công ty lõm nghiệp Sụng Thao 21

2.1.3. Quỹ tiền lương và các khoản trích theo lương 23

2.2.Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương 24

2.3. Kế toỏn tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 48


Chương III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY LÂM NGHIỆP SÔNG THAO 463.1.Ưu nhược điiểm 46

3.1.1.Ưu điểm 46

3.2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại CN Công ty LÂM NGHIỆP SÔNG THAO 47


KẾT LUẬN 49


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 50


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Lâm Nghiệp Sông Thao
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Lâm Nghiệp Sông Thao sẽ giúp ích cho bạn.