Đề tài: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tiến Thịnh


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

Phần I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TIẾN THỊNH


I- Đặc điểm chung về Công ty TNHH Tiến Thịnh

1- Quá trình hình thành và phát triển của Công Ty

2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong 3 năm gần đây (2007, 2008, 2009)

3. Công tác tổ chức bộ máy của Công ty

4. Tổ chức công tác kế toán trong Công ty

5. Chế độ kế toán và hình thức sổ kế toán doanh nghiệp đang áp dụng


Phần II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TIẾN THỊNH

1- Kế toán chi tiềt hàng tồn kho

a) Quá trình mua hàng

b) Quá trình bán hàng hóa

2) Kế toán tổng hợp hàng hóa

* Quá trình mua hàng

* Kế toán thanh toán với người bán

* Kế toán thanh toán với người Mua

* Kế toán giá vốn hàng hóa

* Kế toán doanh thu

* Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

* Giảm giá hàng bán

3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh

*) TK sử dụng

*) Kế toán chi phí bán hàng

*) Chi phí quản lý doanh nghiệp

*) Xác định kết quả kinh doanhPhần III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN


1. Nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tiến Thịnh

1.1. Ưu điểm

1.2. Nhược điểm

2. Một số ý kiến đề xuất

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tiến Thịnh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tiến Thịnh sẽ giúp ích cho bạn.