Đề tài: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu, tại Chi nhánh Công ty cổ phần Lắp máy Điện nước và Xây dựng - Xí nghiệp xây lắp số 6


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP


I. VỊ TRÍ CỦA VẬT LIỆU TRONG SXKD VÀ NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN

1.Khái niệm, vai trò và đặc điểm vật liệu

2. Phân loại vật liệu

3. Tính giá vật liệu

a.Tính giá vật liệu tăng thêm trong kì

b.Tính giá vật liệu xuất kho

II. HẠCH TOÁN CHI TIẾT VẬT LIỆU

1. Phương pháp thẻ song song

2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển

3. Phương pháp sổ số dư

III. HẠCH TOÁN TỔNG HỢP NGUYÊN VẬT LIỆU

1. Các phương pháp hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu

1.1. Phương pháp kê khai thường xuyên

1.2. Phương pháp kiểm kê định kì

2. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên

2.1. Tài khoản sử dụng

2.2. Phương pháp hạch toán

* Hạch toán nghiệp vụ nhập kho NVL

* Hạch toán nghiệp vụ xuất kho NVL

3. Đặc điểm hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ

3.1. Tài khoản sử dụng

3.2.Phương pháp hạch toánPHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN VẬT LIỆU TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG – XÍ NGHIỆP XÂY LẮP SỐ 6


I. ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT –KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP XÂY LẮP SỐ 6

1.2.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại chi nhánh Công ty CP lắp máy điện nước và xây dựng - Xí nghiệp xây lắp số 6

2. Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán

2.1.Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán

2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán

2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán

2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo kế toán

III. HẠCH TOÁN CHI TIẾT VẬT LIỆU TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG – XÍ NGHIỆP XÂY LẮP SỐ 6

1. Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu sử dụng

2. Đánh giá nguyên vật liệu tại Xí nghiệp

3. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu

3.1. Hạch toán ban đầu

3.2 Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Lắp máy Điện nước và Xây dựng – Xí nghiệp xây lắp số 6

IV. HẠCH TOÁN TỔNG HỢP VẬT LIỆU TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG – XÍ NGHIỆP XÂY LẮP SỐ 6

1. Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu

2. Kế toán tổng hợp xuất vật liệu


PHẦN III: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN KẾ TOÁN HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CN CÔNG TY CP LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG - XÍ NGHIỆP XÂY LẮP SỐ 6

I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN

1. Về công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp

2. Những ưu nhược điểm cơ bản

2.1. Những ưu điểm

a. Về việc cung cấp nguyên vật liệu tới công trình

b. Về phương pháp hạch toán nguyên vật liệu

2.2. Một số mặt còn hạn chế

II. CÁC Ý KIẾN ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN KẾ TOÁN HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG - XÍ NGHIỆP XÂY LẮP SỐ 6

1. Sự cần thiết và yêu cầu hoàn thiện

2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán hạch toán nguyên vật liệu

a. Về phân loại nguyên vật liệu

b. Về việc quản lý nhập - xuất nguyên vật liệu cho công trình

c. Về tài khoản kế toán, phương pháp hạch toán, sổ kế toán

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu, tại Chi nhánh Công ty cổ phần Lắp máy Điện nước và Xây dựng - Xí
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu, tại Chi nhánh Công ty cổ phần Lắp máy Điện nước và Xây dựng - Xí sẽ giúp ích cho bạn.