Đề tài: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đầu tư Cường Ngân


MỤC LỤC​

PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CƯỜNG NGÂN


2.1. Tæng quan về sự hình thành của Công ty TNHH Đầu tư Cường Ngân

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển

2.1.2. Những thuận lợi và khó khăn

2.1.3. Cơ sở vật chất

2.1.4. Chức năng, nghĩa vụ của Công ty

2.1.5. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất của Công ty

2.2. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty

2.2.1. Chức năng của phòng kế toán (Phòng tài vụ)

2.2.2. Hình thức kế toán


CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL, CCDC TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CƯỜNG NGÂN

2.1. Cơ sở lý luận về kế toán NVL, CCDC trong doanh nghiệp

2.1.1. Cở sở thực tiễn

2.1.5. Kế toán quá trình xuất - cung cấp NVL

2.1.6. Kế toán tổng hợp nhập - xuất NVL tại Công ty

2.2. Ưu điểm và hạn chế

2.2.1. Ưu điểm

2.2.2. Hạn chế


CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN

3.1. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL tại Công ty TNHH Đầu tư Cường Ngân

3.2. Kết luận

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đầu tư Cường Ngân
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đầu tư Cường Ngân sẽ giúp ích cho bạn.