Đề tài: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Phương Thế


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP


I- Khái niệm thành phẩm, hàng hóa, tiêu thụ, Nguyên tắc ghi sổ kế toán thành phẩm, phương pháp kế toán chi tiết thành phẩm, phương pháp kế toán tổng hợp thành phẩm

1- Các khái niêm

2- Nguyên tắc ghi sổ kế toán thành phẩm

3- Phương pháp kế toán chi tiết thành phẩm

4-Phương pháp kế toán tổng hợp

II- Kế toán về tiêu thụ

1- Các phương thức bán hàng

3- Kế toán giá vốn

4- Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu

5- Kế toán chi phí bán hàng

6- Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp( QLDN)

7- Kế toán xác định kết quả kinh doanh

8- Các hình thức kế toán


CHƯƠNG II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG THẾ

I- Đặc điểm chung về Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Phương Thế

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công Ty

2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong 3 năm gần đây (2007, 2008, 2009)

3. Công tác tổ chức bộ máy của Công ty

4. Tổ chức công tác kế toán trong Công ty

5. Chế độ kế toán và hình thức sổ kế toán doanh nghiệp đang áp dụng

II/ Thực trạng công tác kế toán tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại phương thế

1- Kế toán bán hàng

2- Kế toán giá vốn hàng hóa

3- Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu

4- Kế toán chi phí bán hàng

7- Chi phí quản lý doanh nghiệp

8- Kế toán xác định kết quả kinh doanh

9- Kế toán tổng hợp


CHƯƠNG III: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

1. Nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CPSX & TM Phương Thế

1.1. Ưu điểm

1.2. Nhược điểm

2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CPSX & TM Phương Thế

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Phương Th
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Phương Th sẽ giúp ích cho bạn.