Đề tài: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty Lương thực miền Bắc


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC


1.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng của công ty

1.1.1. Danh mục hàng bán của công ty

1.1.2. Thị trường của công ty

1.1.3. Phương thức bán hàng của công ty

1.2. Đặc điểm của hệ thống tài khoản kế toán công ty

1.3. Đặc điểm sổ kế toán công ty


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC

2.1. Kế toán doanh thu

2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

2.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu

2.1.3. Kế toán tổng hợp doanh thu

2.2. Kế toán giá vốn hàng bán

2.2.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

2.2.2. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán

2.2.3. Kế toán tổng hợp giá vốn hàng bán

2.3. Kế toán các khoản phải thu khách hàng

2.3.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

2.3.2. Kế toán chi tiết các khoản phải thu

2.3.3 Kế toán tổng hợp các khoản phải thu

2.4. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh

2.4.1. Hạch toán chi tiết chi phí quản lý kinh doanh

2.5. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh


CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng tại công ty và phương hướng hoàn thiện

3.1.1. Ưu điểm đạt được

3.1.2 Hạn chế

3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty lương thực Miền Bắc

3.2.1. Về phương pháp tính giá vốn hàng bán

3.2.2. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ

3.2.3. Về sổ chi tiết

3.2.4. Về báo cáo kế toán liên quan đến bán hàng

3.2.5. Các điều kiện thực hiện giải pháp


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty Lương thực miền Bắc
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty Lương thực miền Bắc sẽ giúp ích cho bạn.