Đề tài: Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Cường Minh


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG


I. Khái niệm và các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương

1. Khái niệm và các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương

2. Vai trò của tiền lương

3. Quỹ tiền lương, Quỹ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Kinh phí công đoàn

4. Các nhân tố ảnh hưởng

II. Các hình thức trả lương

1. Trả lương theo thời gian

2. Trả lương theo sản phẩm

III. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CƯỜNG MINH

I. Tổng quan về công ty

1. Sự hình thành và phát triển của công ty

2. Nguồn lực

2.1. Lao động

2.2. Vốn và cơ sở vật chất

3. Tổ chức quản lý

3.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty

3.2. Hình thức và phương pháp kế toán

I. Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty

1. Các nhân tố ảnh hưởng tới hạch toán tiền lương

2. Nội dung hạch toán

2.1. Hạch toán lao động

2.2. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

2.3. Hạch toán các khoản chi từ quỹ phúc lợi

III. Đánh giá về công tác tiền lương tại Công ty

1. Ưu điểm

2. Nhược điểmCHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY


I. Định hướng phát triển của công ty

1. Định hướng chung

2. Định hướng của công tác tiền lương

II. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương của công ty


KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Cường Min
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Cường Min sẽ giúp ích cho bạn.