Đề tài: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Cơ khí Ngân Hà


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ NGÂN HÀ


I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY

1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Cơ khí Ngân Hà

1.1.Tên, địa chỉ và quy mô hiện tại của doanh nghiệp

1.2. Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

II. VAI TRÒ CỦA LAO ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Khái niệm về lao động

1.1. Vai trò của lao động

1.2 phân loại lao động trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh

1.2.1 Phân loại lao động theo thời gian lao động

1.2.3. Lao động tạm thời mang tính chất thời vụ

1.3 Phân loại lao động theo quan hệ với quá trình sản xuất

1.3.1 Lao động trực tiếp sản xuất

1.3.2. Lao động gián tiếp sản xuất

2.1. Phân loại lao động theo chức năng của lao động trong quá trình SXKD

2.1.1. Lao động thực hiện chức năng bán hàng

2.1.2. Lao động thực hiện chức năng quản lý

2.1.3. ý nghĩa, tác dụng của công tác quản lý lao động, tổ chức lao động, tiền lương

2.1.4 Các khái niệm, vai trò, ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp

3. Bản chất và chức năng của tiền lương

3.1. Vai trò và ý nghĩa của tiền lương

3.1.1.Vai trò của tiền lương

3.1.2. ý nghĩa của tiền lương

3.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương

4. Các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp

4.1. Hình thức tiền lương theo thời gian

4.1.1. Hình thức tiền lương theo sản phẩm

4.1.1.1. Theo sản phẩm trực tiếp

4.1.1.2 Theo sản phẩm gián tiếp

4.1.1.3. Hình thức tiền lương sản phẩm có thưởng

4.1.1.4. Hình thức tiền lương sản phẩm luỹ tiến

4.1.1.5. Hình thức tiền lương khoán khối lượng sản phẩm hoặc công việc

4.1.1.6. Hình thức tiền lương khoán gọn theo sản phẩm cuối cùng

4.1.1.7. Hình thức tiền lương trả theo sản phẩm tập thể

4.2. Hình thức tiền lương hỗn hợp

4.2.1 Các hình thức đãi ngộ khác ngoài lương

4.3 Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT và KPCĐ,BHTN

4.3.1. Quỹ tiền lương

4.3.2. Quỹ bảo hiểm xã hội

4.3.3. Quỹ bảo hiểm y tế

4.3.4. Kinh phí công đoàn

III. NHIỆM VỤ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

1. kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương

1.1.1. Hạch toán số lượng lao động

1.1.2. Hạch toán thời gian lao động

1.1.3. Hạch toán kết quả lao động

1.1.4. Hạch toán tiền lương cho người lao động

1.2. kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương

1.2.1. Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ,BHTN

1.2.2. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương

1.2.3. Các tài khoản kế toán sử dụng

1.2.4. Phương pháp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

1.3. Các hình thức sổ kế toán

1.4. Cơ cấu bộ máy quản lý của doanh nghiệp

1.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Cơ khí Ngân Hà

1.4.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận trong Công ty

1.4. Tình hình sản xuất 2 năm gần đây


PHẦN 2: HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG CƠ KHÍ NGÂN HÀ

1. Những vấn đề chung về hạch toán kế toán

1.1.Hình thức kế toán mà đơn vị đang áp dụng

1.2. Tổ chức bộ máy kế toán trong Công ty

1.2.1. Bộ máy kế toán

1.2.2. Chế độ, chính sách kế toán công ty đang áp dụng

2.Các phần hành hạch toán kế toán doanh nghiệp

2.1. Hạch toán kế toán tài sản cố định

2.1.1. Tình hình tài sản cố định của doanh nghiệp

2.1.2. Tìm hiểu thủ tục, phương pháp lập chứng từ ban đầu về tăng giảm TSCĐ

2.1.3. Hạch toán kế toán tình hình biến động tăng giảm TSCĐ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây dựng Cơ khí Ngân Hà

2.1.4. Hạch toán khấu hao TSCĐ

2.1.5. Phương pháp kiểm kê đánh giá lại TSCĐ

2.1.6. Kế toán sửa chữa

2.2. Hạch toán kế toán nguyên vật liệu – Công cụ dụng cụ

2.2.1. Quy trình luân chuyển chứng từ

2.2.2. Phân loại đánh giá NVL, CCDC

2.2.3. Phương pháp tính giá thực tế vật liệu, dụng cụ xuất kho

2.2.4. Trình tự ghi sổ kế toán chi tiết, tổng hợp

2.2.5. Kế toán chi tiết

2.2.6. Kế toán tổng hợp nhập xuất VL.DC

2.2.7. Những biện pháp kiểm tra, giám sát, quản lý tình hình sử dụng VL, CCDC

2.3. Hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

2.3.1. Trình tự tính lương, các khoản trích trên lương và tổng hợp số liệu

2.3.2. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương

2.4. Hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính gía thành sản phẩm

2.4.1. Chi phí sản xuất kinh doanh

2.4.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh

2.4.1.2. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm

2.4.2. Giá thành sản phẩm

2.4.2.1. Khái niệm Giá thành sản phẩm

2.4.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp

2.4.3. Đối tượng hạch toán chi phí và đối tượng tính giá thành

2.4.4. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên

2.4.5. Đánh giá sản phẩm dở dang

2.4.6. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

2.4.7. Sổ sách kế toán doanh nghiệp sử dụng để hạch toán kế toán giá thành

2.5. Kế toán vốn bằng tiền

2.5.1. Thủ tục lập và trình tự luân chuyển chứng từ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng

2.5.2. Nguyên tắc quản lý vốn bằng tiền của công ty

2.5.3. Phương pháp kế toán

2.5.4. Hạch toán ngoại tệ

2.5.5. Phương pháp và cơ sở ghi số tổng hợp và ghi sổ chi tiết

2.6. Hạch toán các nghiệp vụ đầu tư và dự phòng

2.6.1. Hạch toán các nghiệp vụ đầu tư

2.6.1.1. Đầu tư tài chính dài hạn

2.6.1.2. Đầu tư tài chính dài hạn

2.6.2. Hạch toán các khoản dự phòng

2.6.2.1. Các khoản trích lập dự phòng

2.6.2.2. Kế toán dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

2.6.2.3. Kế toán dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn

2.6.2.4. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

2.6.2.5. Kế toán dự phòng phải thu khó đòi

2.6.2.6. Kế toán quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

2.6.2.7. Kế toán các khoản dự phòng phải trả

2.7. Hạch toán kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh

2.7.1. Hạch toán kết quả kinh doanh

2.7.2. Kế toán phân phối kết quả kinh doanh

2.8. Báo cáo kết quả tài chính

2.8.1. Tổng quan về báo cáo tài chính

2.8.2 Cách lập các Báo cáo


PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ NGÂN HÀ

1. Nhận xét, đánh giá về công tác quản lý, tổ chức lao động và công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây dựng cơ khí Ngân Hà

1.1. Ưu điểm

1.2. Nhược điểm

2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây dựng cơ khí Ngân Hà

2.1. Về công tác quản lý lao động

2.2. Về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương


KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xâ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xâ sẽ giúp ích cho bạn.