Đề tài: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Thương mại Vạn Đức


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẠN ĐỨC


1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1.1.1 Quá trình hình thành

1.1.2 Chức năng nhiệm vụ của Công ty

1.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây

1.2 ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH

1.2.1 Đặc điểm kinh doanh

1.2.2 Tổ chức sản xuất kinh doanh

1.2.3 Quy trình công nghệ đang vận hành tại công ty

1.3 TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ

1.3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý

1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẠN ĐỨC

2.1 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN

2.2 ĐẶC ĐIỂM VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN

2.2.1 Chính sách kế toán chung

2.2.2 Đặc điểm vận dụng hệ thống chứng từ kế toán

2.2.3 Đặc điểm vận dụng hệ thống tài khoản kế toán

2.2.4 Đặc điểm vận dụng hệ thống sổ kế toán

2.2.5 Đặc điểm vận dụng các loại báo cáo

2.3 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

2.3.1 Tổ chức hạch toán TSCĐ

2.3.2 Tổ chức hạch toán lao động, tiền lương

2.3.3 Kế toán chi phí sản xuất

2.4 ĐẶC ĐIỂM PHẦN HÀNH KÉ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU


CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN

3.1 TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN

3.2 VỀ PHẦN HÀNH NVL, CCDC

3.3 ƯU ĐIỂM

3.4 TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN

3.5 GIẢI PHÁP


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Thương mại Vạn Đức
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Thương mại Vạn Đức sẽ giúp ích cho bạn.