Đề tài: Hoàn thiện công tác Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần gốm và xây dựng Hạ Long I


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM VÀ XÂY DỰNG HẠ LONG I


1.1: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1.2: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY

1.3: CƠ CẤU TỔ CHỨC HỆ THỐNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1.4:THỰC TẾ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY

1.4.1: Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán

1.4.2: Thực tế vận dụng kế toán tại công ty


PHẦN II: THỰC TẾ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY GỐM VÀ XÂY DỰNG HẠ LONG I

2.1: ĐẶC ĐIỂM CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY

2.1.1: Đặc điểm sản phẩm bán tại công ty

2.1.2: Các phương thức bán hàng tại công ty

2.1.3: Các phương thức thanh toán tại công ty

2.2: KẾ TOÁN BÁN THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY

2.2.1: Kế toán doanh thu bán buôn

2.2.2 Kế toán doanh thu bán lẻ

2.2.3.: Kế toán giá vốn

2.2.4: Kế toán thanh toán với khách hàng

2.2.5: Kế toán thuế GTGT đầu ra

2.3: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ

2.3.1: Chi phí bán hàng

2.3.2: Chi phí quản lý doanh nghiệp

2.2.3 Xác định kết quả bán hàng


PHẦN III: HOÀN THÀNH CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CP GỐM HẠ LONG I

3.1: ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM VÀ XÂY DỰNG HẠ LONG I

3.1.1: Những Kết quả đạt được

3.1.2:Tồn tại

3.2: SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY GỐM HẠ LONG I

3.2.1 Về tình hình bán hàng

3.2.2 Về công tác hạch toán

3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG

3.3.1 Về việc sử dụng tài khoản

3.3.2 Về việc định khoản và phản ánh vào sổ kế toán

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần gốm và xây dựn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần gốm và xây dựn sẽ giúp ích cho bạn.