Đề tài: Thực trạng và một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu và xác định kết quả dịch vụ viễn thông tại Trung Tâm Viễn Thông Di Động Điện Lực


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM VIỄN THÔNG DI ĐỘNG ĐIỆN LỰC


1.1 Lịch sử hình thành Trung tâm Viễn thông Di động Điện Lực

1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm Viễn thông Di động Điện lực

1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Viễn thông Di động Điện lực

1.2.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh tại Trung tâm Viễn thông Di động Điện Lực và tác động của nó tới hoạt động kế toán của đơn vị

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Trung tâm Viễn thông Di động Điện Lực

1.4. Tình hình tài chính của trung tâm Viễn thông Di động Điện Lực


PHẦN 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG DI ĐỘNG ĐIỆN LỰC

2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Trung tâm Viễn thông Di động Điện Lực

2.2. Đặc điểm vận dụng chế độ, chính sách kế toán

2.2.1 Chế độ kế toán áp dụng

2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán

2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán tại Trung tâm Viễn thông Di động Điện Lực

2.2.4. Tổ chức vận dụng hình thức sổ kế toán

2.2.5. Tình hình tổ chức hệ thống báo cáo kế toán

2.3. Đặc điểm một số phần hành chủ yếu tại Trung tâm Viễn thông di động Điện lực

2.3.1. Tổ chức kế toán Nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

2.3.1.1 Đặc điểm nguyên vật liệu và công cụ dung cụ tại Trung tâm

2.3.1.2. Phương pháp tính giá nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Trung tâm

2.3.2.3 Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Trung tâm

2.3.1.4. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Trung tâm

2.3.1.5. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Trung tâm

2.3.2. Tổ chức kế toán tài sản cố định tại Trung tâm Viễn thông Di động Điện Lực

2.3.2.1.Đặc điểm tái sản cố định của Trung tâm

2.3.2.2.Phương pháp tính giá TSCĐ và phương pháp tính khấu hao TSCĐ tại Trung tâm

2.3.2.3.Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán TSCĐ tại trung tâm

2.3.2.4.Kế toán chi tiết TSCĐ tại Trung tâm Viễn thông Di động Điện Lực

2.3.2.5.Kế toán tổng hợp TSCĐ tại Trung tâm Viễn thông Di động Điện lực

2.3.3 Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm Viễn thông Di động Điện lực

2.3.3.1. Khái quát chung về tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm Viễn thông Di động Điện Lực

2.3.3.2. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm

2.3.3.3 Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm

2.3.3.4. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm

2.3.4. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Trung tâm

2.3.4.1 Kế toán chi phí sản xuất tại Trung tâm

2.3.4.2.Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang

2.3.4.3 Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại Trung tâm

2.3.5.Tổ chức kế toán bán hàng tại Trung tâm Viễn thông Di động Điện Lực

2.3.5.1.Đặc điểm hoạt động bán hàng tại Trung tâm

2.3.5.2 Kế toán doanh thu tại Trung tâm

2.3.5.3. Kế toán giá vốn hàng bán tại Trung tâm Viễn thôngDi động Điện lực

2.3.6.Hạch toán chi phí bán hàng

2.3.7.Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

2.3.8. Kế toán xác định kết quả dịch vụ Viễn thông

2.3.8.1. Tài khoản sử dụng và trình tự hạch toán

2.3.8.2. Kế toán xác định kết quả dịch vụ Viễn thông


PHẦN 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG DI ĐỘNG ĐIỆN LỰC

3.1 Đánh giá chung về trung tâm và thực trạng kế toán doanh thu và xác định kết quả dịch vụ Viễn thông tại Trung tâm Viễn thông di động Điện lực

3.1.1 Đánh giá chung về Trung tâm

3.1.2. Đánh giá ưu nhược điểm về thực trạng kế toán doanh thu dịch vụ Viễn thông tại Trung tâm Viễn thông di động Điện lực

3.1.2.1. Về tổ chức bộ máy kế toán tại Trung tâm Viễn thông di động Điện lực

3.1.2.2. Về sổ sách kế toán trong điều kiện áp dụng kế toán máy

3.1.2.3. Về chứng từ sử dụng

3.1.2.4. Về hệ thống tài khoản kế toán

3.1.2.5. Về các báo cáo sử dụng

3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu và xác định kết quả dịch vụ Viễn thông tại Công ty thông tin Viễn thông Điện lực

3.2.1. Hoàn thiện tổ chức kế toán

3.2.2. Hoàn thiện kế toán doanh thu và xác định kết quả dịch vụ Viễn thông tại Trung tâm Viễn thông Di động Điện lực

3.2.2.1. Tách riêng các Tài khoản để theo dõi doanh thu và xác định kết quả cho từng dịch vụ khác nhau

3.2.2.3. Về việc lập các Sổ chi tiết và Sổ tổng hợp đối với kế toán doanh thu và xác định kết quả dịch vụ Viễn thông

3.2.3. Điều kiện thực hiện

a, Về phía lãnh đạoTrung tâm

b, Về phía Phòng Tài chính kế toán Trung tâm

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Thực trạng và một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu và xác định kết quả dịch vụ viễn thông
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu và xác định kết quả dịch vụ viễn thông sẽ giúp ích cho bạn.