Đề tài: Kế toán lưu chuyển hàng hóa Nhập khẩu tại Công ty cổ phần tập đoàn Địa ốc Viễn Đông


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VIỄN ĐÔNG


1.1 Đặc điểm về công ty

1.2 Đặc điểm về sản phẩm nhập khẩu

1.3 Các phương thức tiêu thụ sản phẩm nhập khẩu

1.4 Quản lý nghiệp vụ nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm nhập khẩu tại Công ty


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VIỄN ĐÔNG

2.1. Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu

2.1.1 Đặc điểm nghiệp vụ nhập khẩu sản phẩm

2.1.2 Chứng từ, thủ tục kế toán ghi sổ cho lô hàng nhập khâu gồm có

2.1.3 Qui trình kế toán chi tiết

2.1.4 Qui trình kế toán tổng hợp

2.2 Kế toán tiêu thụ sản phẩm nhập khẩu tại Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Viễn Đông

2.2.1 Đặc điểm nghiệp vụ tiêu thụ sản phẩm nhập khẩu

2.2.2 Chứng từ thủ tục kế toán sử dụng

2.2.3 Qui trình kế toán chi tiết

2.2.4 Qui trình kế toán tổng hợp

2.3 .Xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm nhập khẩu


CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VIỄN ĐÔNG

3.1. Đánh giá thực trạng kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa tại Công ty CP tập đoàn địa ốc Viễn Đông

3.1.1. Ưu điểm

3.1.2. Nhược diểm

3.2. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu tại công ty

3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại Công ty

3.2.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại Công ty Cổ phần tập đoàn Địa ốc Viễn Đông

3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại công ty

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán lưu chuyển hàng hóa Nhập khẩu tại Công ty cổ phần tập đoàn Địa ốc Viễn Đông
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán lưu chuyển hàng hóa Nhập khẩu tại Công ty cổ phần tập đoàn Địa ốc Viễn Đông sẽ giúp ích cho bạn.