Đề tài: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH may Thiên Quang


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP


1. Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị thực tập

2. Đặc điểm tổ chức và sản xuất

3. Đặc điểm tổ chức quản lý của đơn vị

4. Công tác tổ chức kế toán của đơn vị thực tập

4.1. Hình thức tổ chức công tác kế toán

4.2. Cơ cấu tổ chức công tác kế toán

4.3. Hình thức kế toán


PHẦN II. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP MÔN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG I: TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ NVL, CCDC CỦA CÔNG TY TNHH MAY THIÊN QUANG


I. Đặc điểm quản lý, phân loại, đánh giá NVL, CCDC

1. Đặc điểm NVL, CCDC

2. Công tác bảo quản vật tư

3. Phân loại VL - CCDC

4. Phương pháp đánh giá vật liệu - CCDC

4.1. Đánh giá NVL - CCDC nhập kho

4.2. Đánh giá NVL xuất kho

II. Công tác kế toán VL, CCDC

1. Kế toán chi tiết NVL, CCDC

2. Phương pháp hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu công cụ dụng cụ

2.1. TK sử dụng

2.2. Phương pháp hạch toán


CHƯƠNG II. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

I. Nhận xét chung về đơn vị thực tập công tác kế toán NVL, CCDC của đơn vị thực tập

II. Về công tác tổ chức kế toán đã nắm bắt được những thay đổi của bộ tài chính nên đã áp dụng hình thức mới làm cho công việc thuận tiện, phù hợp

III. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL

I. Mục đích ý nghĩa của hoạt động tài chính

1. Hoạt động tài chính của doanh nghiệp

2. Ý nghĩa của quá trình phân tích quản lý tài chính

II. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp

1. Phân tích bảng cân đối kế toán

1.1. Phần tài sản

1.2. Phần nguồn vốn

2. Phân tích tình hình đầu tư của doanh nghiệp

2.1. Tỷ suất đầu tư về TSCĐ hữu hình và đầu tư dài hạn

2.2. Tỷ suất tài trợ TSCĐHH và đầu tư dài hạn

2.3. Tỷ suất tự tài trợ tổng quát

3. Phân tích tình hình rủi ro về tài chính của doanh nghiệp

3.1. Hệ số nợ trên tài sản

3.2. Hệ số nợ ngắn hạn

4. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH May Thiên Quang

5. Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh

6. Phân tích khả năng thanh toán

6.1. Hệ số khả năng thanh toán tổng quát

6.2. Hệ số thanh toán hiện hành: thể hiện khả năng mức độ đảm bảo của TSLĐ đối với nợ ngắn hạn

6.3. Hệ số thanh toán tức thời

7. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động

7.1. Phân tích sức sản xuất và sức sinh lời của vốn lưu động

7.1.1. Hiệu suất sử dụng vốn lưu động (mức doanh thu tính cho một đồng vốn lưu động bình quân)

7.1.2. Hiệu suất sinh lời (hiệu quả sử dụng vốn lưu động)

7.2. Hiệu suất tình hình luân chuyển vốn lưu động

7.2.1. Số lần luân chuyển vốn lao động

7.2.2 Độ dài vòng luân chuyển

7.2.3.Mức đảm nhiệm của vốn lưu động (Hq)

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH may Thiên Quang
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH may Thiên Quang sẽ giúp ích cho bạn.