Đề tài: Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty TNHH XDTL Minh Hoàng


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH XDTL MINH HOÀNG


1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CÔNG TY

2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY

* Chức năng, nhiệm vụ của công ty

* Quy trình công nghệ sản xuất

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ, SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ

4. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY

4.1. Sơ đồ bộ máy kế toán

4.2. Sổ kế toán và hình thức ghi sổ kế toán của Công ty


PHẦN II: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ TRÍCH CÁC KHOẢN THEO TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG

1. Nguồc gốc, bản chất của tiền lương

1.1. Nguồn gốc tiền lương

1.2. Bản chất của tiền lương

2. Quỹ tiền lương và thành phần của quỹ tiền lương trong doanh nghiệp

2.1. Quỹ tiền lương

2.2. Thành phần quỹ lương

3. Chế độ tiền lương và các hình thức trả lương trong doanh nghiệp

3.1.Hình thức tiền lương theo thời gian

3.2. Hình thức tiền lương theo sản phẩm

II. HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG

1. Nhiệm vụ hạch toán tiền lương

2. Thủ tục, chứng từ, tài khoản sử dụng hạch toán tiền lương

3. Trình tự và phương pháp hạch toán tiền lương

III. HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

1. Nhiệm vụ hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ

2. Khái niệm, sự hình thành và sử dụng quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ và quỹ dự phòng trự cấp mất việc làm

2.1 Quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ

2.2. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

3. Thủ tục, chứng từ, tài khoản sử dụng hạch toán các khoản trích theo lương

4. Trình tự và phương pháp hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ

5. Phương pháp hạch toán quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

IV. CÁC HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

1. Hình thức nhật ký - sổ cái

2. Hình thức nhật ký chung

3. Hình thức chứng từ ghi sổ

4. Hình thức nhật ký chứng từ

5. Hình thức kế toán trên máy vi tính


PHẦN III: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XDTL MINH HOÀNG

I. TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XDTL MINH HOÀNG

1. Các hình thức trả lương

2. Thủ tục, chứng từ, tài khoản sử dụng hạch toán tiền lương

3. Trình tự và phương pháp hạch toán, sổ kế toán, hạch toán tiền lương tại Công ty

II. HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY

1. Thủ tục chứng từ tài khoản sử dụng hạch toán

2. Trình tự và phương pháp hạch toán các khoản trích theo lương

2.1 – Hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ

2.2. Tính tiền lương thực lĩnh

3. Trả BHXH thay lương

3.1 – Quy định chung

3.2- Căn cứ thanh toán

3.3 - Cách tính

4. Lập bảng tổng hợp

4.1. Lập bảng tổng hợp và phân bổ tiền lương


PHẦN IV: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XDTL MINH HOÀNG

I. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ƯU NHƯỢC ĐIỂM VỀ TÌNH HÌNH TRẢ LƯƠNG VÀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY

II. BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty TNHH XDTL Minh Hoàng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty TNHH XDTL Minh Hoàng sẽ giúp ích cho bạn.