Đề tài: Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Thạch Bàn


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẠCH BÀN


1.1. Đặc điểm NVL tại Công ty Cổ phần Thạch Bàn

1.2. Đặc điểm luân chuyển NVL của Công ty Cổ phần Thạch Bàn

1.2.1. Phương thức hình thành

1.2.2. Phương thức sử dụng

1.3. Tổ chức quản lý NVL của Công ty Cổ phần Thạch Bàn

1.3.1. Tổ chức quản lý khâu thu mua NVL

1.3.2. Tổ chức quản lý khâu bảo quản

1.3.3. Tổ chức quản lý khâu sử dụng

1.3.4. Tổ chức quản lý NVL ở khâu xây dựng định mức

1.3.5. Tổ chức kiểm kê NVL


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẠCH BÀN

2.1. Kế toán chi tiết NVL tại Công ty Cổ phần Thạch Bàn

2.1.2. Tính giá NVL

2.1.2. Chứng từ sử dụng

2.1.3. Tổ chức hạch toán chi tiết

2.2. Kế toán tổng hợp NVL tại Công ty Cổ phần Thạch Bàn

2.2.1.Tài khoản sử dụng

2.2.2. Kế toán tổng hợp nhập kho NVL

2.2.3. Kế toán tổng hợp xuất NVL

2.2.4. Kế toán NVL thừa, thiếu khi kiểm kê tại công ty


CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẠCH BÀN

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán NVL tại Công ty và phương hướng hoàn thiện

3.1.1. Ưu điểm

3.1.2. Nhược điểm

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện

3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán NVL tại Công ty Cổ phần Thạch Bàn

3.2.1. Về công tác quản lý NVL

3.2.2. Về tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá phương pháp kế toán

3.2.3. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ

3.2.4. Về sổ kế toán chi tiết

3.2.5. Về sổ kế toán tổng hợp

3.2.6. Về báo cáo kế toán liên quan đến NVL

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Thạch Bàn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Thạch Bàn sẽ giúp ích cho bạn.