Đề tài: Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tân Việt


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

Chương I: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH ĐT & PT TÂN VIỆT


I.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH ĐT & PT Tân Việt

I.2. Quy mô của Công ty TNHH ĐT & PT Tân Việt

I.3. Đặc điểm của việc tổ chức và quy trình sản xuất kinh doanh ở Công ty TNHH ĐT & PT Tân Việt

I.3.1. Đặc điểm của việc tổ chức sản xuất kinh doanh Công ty TNHH ĐT & PT Tân Việt

I.3.2. Bộ phận lao động trực tiếp

I.3.3. Bộ phận lao động gián tiếp

I.3.4. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất

I.3.5. Đặc điểm về vốn bằng tiền tại công ty

I.3.6. Đặc điểm về tổ chức vốn bằng tiền tại công ty

I.3.7. Đặc điểm thu chi vốn bằng tiền tại công ty


Chương II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN TÂN VIỆT

II.1. Nguyên tắc chế độ kế toán áp dụng

II.1.2. Tổ chức công tác kế toán tại công ty

II .1.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán

II.1.3. Thực trạng công tác kế toán chi tiết vốn bằng tiền

II.1.3.1. Kế toán tiền mặt

II.1.3.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng

II.1.3.3. Kế toán tiền đang chuyển

II.1.3.4. Kế toán tiền ngoại tệ


Chương III: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH ĐT & PT TÂN VIỆT

III.1. Nhận xét chung

III.2. Ưu điểm và nhược điểm

III.3. Phương hướng hoàn thiện của Công ty TNHH ĐT & PT Tân Việt

III.4 Một số giải pháp góp phần hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH ĐT & PT Tân Việt


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tân Việt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tân Việt sẽ giúp ích cho bạn.