Đề tài: Hoàn thiện kế toán Tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần dịch vụ nuôi trồng thủy sản Hạ Long Chi nhánh Nam Hà Nội


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN HẠ LONG CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI


1.1.Đặc điểm hoạt động Lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần dịch vụ nuôi trồng thủy sản Hạ Long Chi nhánh Nam Hà Nội

1.2. Danh mục hàng bán Công ty cổ phần dịch vụ nuôi trồng thủy sản Hạ Long Chi nhánh Nam Hà Nội

1.3.Thị trường của Công ty cổ phần dịch vụ nuôi trồng thủy sản Hạ Long Chi nhánh Nam Hà Nội

1.4. Phương thức bán hàng Công ty cổ phần dịch vụ nuôi trồng thủy sản Hạ Long Chi nhánh Nam Hà Nội

1.4.1 Tiêu thụ hàng hóa bán buôn

1.4.2 Tiêu thụ hàng hóa bán lẻ

1.5.Tổ chức quản lý hoạt động Công ty cổ phần dịch vụ nuôi trồng thủy sản Hạ Long Chi nhánh Nam Hà Nội

1.5.1 Tình hinh hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

1.521. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán

1.5.3 Hình thức sổ sách kế toán


PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN HẠ LONG CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI

2.1. Kế toán Giá vốn hàng Bán

2.1.1. Phiếu Nhập Kho

2.1.2. Phiếu Xuất Kho

2.1.3. Sổ chi tiết giá vốn hàng bán

2.2 Kế toán doanh thu

2.21. Sổ chi tiết Doanh Thu bán hàng

2.2.1. Sổ chi tiết Doanh Thu bán hàng

2.2.3. Bảng kê sô 11 Phải Thu Khách hàng

2.3Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

2.4. Kế toán chi phí bán hàng

2.5. Kế toán chi phí quản lý Doanh nghiệp

2.6 Kế toán xác định kết quả tiêu thụPHẦN III: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN HẠ LONG CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI


3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán Công ty cổ phần dịch vụ nuôi trồng thủy sản Hạ Long Chi nhánh Nam Hà Nội

.3.1.1. Ưu điểm

3.2.2 Nhược điểm

3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần dịch vụ nuôi trồng thủy sản Hạ Long Chi nhánh Nam Hà Nội

3.3. Nhận xét thực trạng công tác kế toán tại công ty

3.4.Một số biện pháp đề xuất

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán Tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần dịch
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán Tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần dịch sẽ giúp ích cho bạn.