Đề tài: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công trình 135


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CP ĐT XD CÔNG TRÌNH 135


1.1. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất -kinh doanh tại Công ty CP Đầu Tư XD Công Trình 135 có ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

1.1.2. Đặc điểm sản phẩm của Công ty

1.1.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất

1.1.4 Lập dự toán, định mức cho sản xuất sản phẩm

1.1.5 Tổ chức quản lý tại Công ty

1.1.6 Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất

1.1.7 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD CÔNG TRÌNH 135

2.1 Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty CP ĐT XD Công Trình 135

2.1.1. Đối tượng và phương pháp kế toán

2.1.2 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.1.3 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

2.1.4 Phương pháp kế toán chi phí sản xuất chung

2.1.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmCHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 135


3.1 Đánh giá khái quát tình hình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty

3.1.1 Ưu điểm

3.1.2 Những hạn chế

3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng C
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng C sẽ giúp ích cho bạn.