Đề tài: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh kinh doanh gạo chất lượng cao


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ DOANH THU, CHI PHÍ CỦA CHI NHÁNH KINH DOANH GẠO CHẤT LƯỢNG CAO


1.1. Đặc điểm doanh thu, chi phí của Chi nhánh kinh doanh gạo chất lượng cao

1.1.1 Khái quát các hoạt động kinh doanh của Chi nhánh kinh doanh gạo chất lượng cao

1.1.2 Đặc điểm doanh thu của Chi nhánh kinh doanh gạo chất lượng cao

1.1.3 Đặc điểm chi phí của Chi nhánh

1.2. Tổ chức quản lý doanh thu, chi phí của Chi nhánh kinh doanh gạo chất lượng cao

1.3. Đặc điểm về tài khoản và sổ kế toán được sử dụng trong Chi nhánh kinh doanh gạo chất lượng cao

1.3.1 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán

1.3.2 Đặc điểm về sử dụng tài khoản kế toán


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ TẠI CHI NHÁNH KINH DOANH GẠO CHẤT LƯỢNG CAO

2.1 Kế toán doanh thu và thu nhập khác

2.1.1 Chứng từ và thủ tục kế toán

2.1.2 Kế toán chi tiết doanh thu

2.1.3 Kế toán tổng hợp về doanh thu

2.2. Kế toán chi phí

2.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán

2.2.2 Kế toán chi phí bán hàng

2.2.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

2.2.4 Kế toán chi phí tài chính

2.2.5 Kế toán kết quả kinh doanh


CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH KINH DOANH GẠO CHẤT LƯỢNG CAO

3.1. Đánh giá thực trạng kế toán tiêu thụ hàng hóa tại Chi nhánh kinh doanh gạo chất lượng cao

3.1.1 Đánh giá chung

3.1.2 Ưu điểm trong hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá tại Chi nhánh kinh doanh gạo chất lượng cao

3.1.3 Nhược điểm trong kế toán tiêu thụ hàng hoá tại Chi nhánh kinh doanh gạo chất lượng cao

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa tại Chi nhánh kinh doanh gạo chất lượng cao

3.2.1 Hoàn thiện công tác quản lý bán hàng

3.2.2 Hoàn thiện hình thức kế toán và chứng từ sử dụng

3.2.3 Hoàn thiện hệ thống tài khoản sử dụng

3.2.4 Hoàn thiện hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

3.2.5 Hoàn thiện việc phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý DN

3.2.6 Hoàn thiện sổ kế toán


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh kinh doanh gạo chất lượng c
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh kinh doanh gạo chất lượng c sẽ giúp ích cho bạn.