Đề tài: Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT- ĐỨC


1.1. ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY

1.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUÁT SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC

1.3. QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT- ĐỨC

2.1. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT- ĐỨC

2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.1.1.1. Nội dung

2.1.1.2. Tài khoản sử dụng

2.1.1.3. Phương pháp hạch toán

2.1.1.4. Quy trình ghi sổ

2.1.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp (CPNCTT)

2.1.2.1. Nội dung

2.1.2.2. Tài khoản sử dụng

2.1.2.3. Phương pháp hạch toán

2.1.2.4.Quy trình ghi sổ

2.1.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung (CPSXC)

2.1.3.1. Nội dung CPSXC

2.1.3.2. Tài khoản sủ dụng

2.1.3.3.Phương pháp kế toán

2.1.4. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang

2.2. Tổ chức công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức

2.2.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm

2.2.2. Kỳ tính giá thành sản phẩm

2.2.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm


CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT – ĐỨC

3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN

3.1.1. Ưu điểm

3.1.2. Nhược điểm

3.2. PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY QUE HÀN ĐIỆN VIỆT- ĐỨC

3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác CPSX và tính giá thành sản phẩm

3.2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phân que hàn điện Việt – Đức


KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần que hàn điện Vi
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần que hàn điện Vi sẽ giúp ích cho bạn.