Đề tài: Hoàn thiện Kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Biểu Tượng Việt


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ KẾ TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TM & ĐT BIỂU TƯỢNG VIỆT


1.1: Đặc điểm về Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Biểu Tượng Việt

1.1.1: Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

1.1.2: Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

1.2: Đặc điểm về quản lý Nguyên vật liệu và kế toán Nguyên vật liệu

1.2.1: Danh mục NVL sử dụng tại Công ty

1.2.2: Phân loại, chia nhóm NVL

1.3: Tổ chức quản lý NVL tại Công ty cổ phần TM & ĐT Biểu Tượng Việt

1.3.1: Công tác xây dựng và thực hiện định mức tiêu dùng NVL

1.3.2: Công tác quản lý & công tác thu mua NVL tại Công ty

1.3.3: Hệ thống kho, tàng bến bãi của Công ty

1.3.4: Công tác kiểm kê

1.4: Đặc điểm về Kế toán NVL

1.4.1: Kế toán chi tiết NVL

1.4.2: Kế toán tổng hợp NVL

1.5: Đặc điểm nghiệp vụ nhập, xuất NVL tại Công ty


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TM & ĐT BIỂU TƯỢNG VIỆT

2.1: Chứng từ sử dụng tại Công ty cổ phần TM & ĐT Biểu Tượng Việt

2.1.1: Chứng từ sử dụng

2.2: Thủ tục nhập kho và xuất kho vật tư tại Công ty

2.2.1: Thủ tục nhập kho vật tư

2.2.2: Thủ tục xuất kho vật tư

2.3: Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

2.3.1: Thẻ kho

2.3.2: Sổ chi tiết tài khoản 152

2.3.3: Bảng tổng hợp chi tiết

2.4: Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp

2.4.1: Tài khoản sử dụng

2.4.2: Trình tự hạch toán

2.4.3: Sổ sách

2.5: Lập báo cáo


CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ BIỂU TƯỢNG VIỆT

3.1: Ưu điểm

3.2: Nhược điểm

3.3: Giải pháp hoàn thiện kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty

* Xây dựng hệ thống danh điểm vật liệu trong công ty

* Hạch toán chi tiết vật liệu

* Tổ chức nhập xuất vật tư

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện Kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Biểu Tượng Việt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện Kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Biểu Tượng Việt sẽ giúp ích cho bạn.