Đề tài: Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty TNHH Thương mại Quang Phát


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH TM QUANG PHÁT


1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty

1.2. Đặc điểm sản phẩm của công ty TNHH TM Quang Phát

1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất

1.4. Quản lý chi phí sản xuất của Công ty TNHH TM Quang Phát

1.5. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty

1.5.1. Đặc điểm chí phí sản xuất và yêu cầu quản lý chi phí sản xuất tại Công ty TNHH TM Quang Phát

1.5.2. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty

* Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất

* Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất

1.6. Đặc điểm sản phẩm dở dang cuối kỳ


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TM QUANG PHÁT

2.1.Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.1.1. Chứng từ thủ tục

* Tài khoản sử dụng

* Chứng từ sử dụng

2.1.2. Quy trình kế toán chi tiết

Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

2.2.1. Chứng từ thủ tục

2.2.2. Quy trình kế toán chi tiết

* Nội dung

* Phương pháp xác định chi phí nhân công trực tiếp tại công ty được tổng hợp như sau

2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung

2.3.1. Chứng từ thủ tục

* Tài khoản sử dụng

* Phương pháp hạch toán

2.3.2. Quy trình kế toán chi tiết

* Chi phí vật liệu, vật tư sản xuất, vật tư kỹ thuật phục vụ sản xuất

* Chi phí khấu hao TSCĐ

* Chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền

2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất, đánh giá thành sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm

2.4.1. Tổng hợp chi phí sản xuất

2.4.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

2.4.3. Tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH TM Quang Phát

2.5. Báo Cáo chí phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty


CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TM QUANG PHÁT

3.1. Nhận xét đánh giá chung

3.1.1. Những ưu điểm trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

* Về công tác kế toán chung tại công ty

* Về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

3.1.2. Những hạn chế trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH TM Quang Phát

* Về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

* Về chi phí nhân công trực tiếp

* Về chi phí sản xuất chung

* Về tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

* Về việc hạch toán phế liệu thu hồi

* Về hạch toán chi phí thiệt hại sản phẩm hỏng

* Về hạch toán chi phí sửa chữa lớn TSCĐ

3.2. Một số phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm và hạ giá thành sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh

3.2.1. Sự cần thiết và yêu cầu của công tác hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

* Sự cần thiết phải hoàn thiện

* Yêu cầu hoàn thiện

3.2.2. Một số phương hướng hạ giá thành sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh

* Về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

* Về chi phí nhân công trực tiếp

* Về tổng hợp chi phí sản phẩm và tính giá thành sản phẩm

* Về hạch toán phê liệu thu hồi

* Về hạch toán chi phí thiệt hại sảm phẩm hỏng

* Về chí phí sửa chữa lớn tài sản cố định

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty TNHH Thương mại Q
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty TNHH Thương mại Q sẽ giúp ích cho bạn.