Đề tài: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng - Du lịch Hà Hải


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – DU LỊCH HÀ HẢI


1.1. Đặc điểm sản phẩm của Công ty Cổ phần Xây dựng – Du lịch Hà Hải

1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của CTCP XD – DL Hà Hải

1.2.1. Các mảng hoạt động kinh doanh chủ yếu của CTCP XD – DL Hà Hải

1.2.2. Quy trình công nghệ của CTCP XD – DL Hà Hải

1.2.3. Cơ cấu tổ chức sản xuất của CTCP XD – DL Hà Hải

1.3. Quản lý chi phí sản xuất của Công ty


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤTVÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – DU LỊCH HÀ HẢI

2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại CTCP DX – DL Hà Hải

2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.1.1.1- Nội dung

2.1.1.2- Tài khoản sử dụng

2.1.1.3- Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

2.1.1.4- Quy trình ghi sổ tổng hợp

2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

2.1.2.1. Nội dung

2.1.2.2. Tài khoản sử dụng

2.1.2.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

2.1.2.4. Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp

2.1.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công

2.1.3.1- Nội dung

2.1.3.2- Tài khoản sử dụng

2.1.3.3- Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

2.1.3.4- Quy trình ghi sổ tổng hợp chi phí sử dụng máy thi công

2.1.4. Kế toán chi phí sản xuất chung

2.1.4.1- Nội dung

2.1.4.2- Tài khoản sử dụng

2.1.4.3- Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

2.1.4.4- Quy trình ghi sổ tổng hợp

2.1.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang

2.1.5.1. Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang

2.1.5.2. Tổng hợp chi phí sản xuất chung

2.2. Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại CTCP XD – DL Hà Hải

2.2.1- Đối tượng và phương pháp tính giá thành của công ty

2.2.2- Quy trình tính giá thànhCHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤTVÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – DU LỊCH HÀ HẢI


3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán CFSX và tính giá thành SP tại công ty và phương hướng hoàn thiện

3.1.1- Ưu điểm

3.1.2- Nhược điểm

3.1.3- Phương hướng hoàn thiện

Về tài khoản sử dụng

Phương pháp tính giá thành

3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và điều kiện thực hiện tại CTCP XD – DL Hà Hải

Về xác định đối tượng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành

Về phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành

Về chứng từ luân chuyển chứng từ

Về tài khoản và phương pháp kế toán

Về sổ kế toán chi tiết

Về sổ kế toán tổng hợp

Về thẻ tính giá thành


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dự
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dự sẽ giúp ích cho bạn.