Đề tài: Tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Lâm Trường Giang


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM CÔNG TY TNHH LÂM TRƯỜNG GIANG


1. Tóm tắt quá trình lịch sử của Công ty TNHH Lâm Trường Giang

2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH Lâm Trường Giang

2.1 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH Lâm Trường Giang

2.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tập trung của Công ty TNHH Lâm Trường Giang

2.3. Chức năng và nhiệm vụ của từng nhân viên kế toán tại Công ty TNHH Lâm Trường Giang

3. Hình thức kế toán ở Công ty TNHH Lâm Trường Giang

4. Các chế độ và phương pháp kế toán áp dụng tại Công ty TNHH Lâm Trường Giang

4.1. Chứng từ, tài khoản và hệ thống báo cáo tài chính áp dụng tại Công ty TNHH Lâm Trường Giang

4.2. Kỳ kế toán và đơn vị tiền tệ sử dụng tại Công ty TNHH Lâm Trường Giang

4.3. Phương pháp kế toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH Lâm Trường Giang

4.4. Phương pháp tính thuế GTGT tại Công ty TNHH Lâm Trường Giang

4.5. Phương pháp khấu hao tài sản cố định tại Công ty TNHH Lâm Trường Giang


CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH LÂM TRƯỜNG GIANG

1. Công tác quản lý vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Lâm Trường Giang

1.1.Vốn bằng tiền và phân loại vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Lâm Trường Giang

1.2. Vai trò của vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Lâm Trường Giang

2. Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Lâm Trường Giang

2.1. Chứng từ kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Lâm Trường Giang

2.2. Các tài khoản kế toán chủ yếu được sử dụng trong kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Lâm Trường Giang

2.3. Các nghiệp vụ hạch toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Lâm Trường Giang

2.4. Sổ kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Lâm Trường Giang:

2.4.1. Các sổ kế toán chi tiết vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Lâm Trường Giang

2.4.2. Sổ kế toán tổng hợp vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Lâm Trường GiangCHƯƠNG 3: NHẬN XÉT KẾT LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NÓI CHUNG VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH LÂM TRƯỜNG GIANG


1. Nhận xét về công tác kế toán nói chung tại Công ty TNHH Lâm Trường Giang

2. Nhận xét về công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Lâm Trường Giang

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Lâm Trường Giang
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Lâm Trường Giang sẽ giúp ích cho bạn.