Đề tài: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Cơ Khí Hà Nội


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHHNN MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HÀ NỘI


1.1 Đặc điểm thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHHNN Một Thành Viên Cơ Khí Hà Nôị

1.1.1 Danh mục sản phẩm của công ty TNHHNN Một Thành Viên Cơ KHí Hà Nội

1.1.2 Tiêu chuẩn chất lượng

1.1.3 Tính chất của sản phấm sản xuất tại công ty

1.1.4 Loại hình sản xuất kinh doanh của công ty

1.1.5 Thời gian sản xuất

1.1.6 Đặc điểm sản phẩm sản xuất kinh doanh dở dang

1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của công ty TNHHNN Một Thành Viên Cơ Khí Hà Nội

1.2.1 Quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh của công ty TNHHNN Một Thành Viên Cơ Khí Hà Nội

1.2.2 Cơ cấu tổ chức sản xuất sản xuất ở phân xưởng thiết bị toàn bộ

1.3 Quản lý chi phí sản xuất của công ty TNHHNN MTV CK Hà Nội

1.3.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHHNN MTV CK Hà Nội

1.3.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy của Công ty TNHHNN MTV CK Hà Nội


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHHNN MTV CK HÀ NỘI

2. Thực trạng công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại tại công ty TNHHNN Một Thành Viên Cơ khí Hà Nội

2.1. Kế toán chi phí NVLTT

2.1.1 Nội dung kế toán chi phí NVLTT

2.1.2 Tài khoản sử dụng

2.1.3 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

2.1.4 Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp

2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

2.2.1 Nội dung kế toán chi phí nhân công trực tiếp

2.2.2 Tài khoản sử dụng

2.2.4 Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp (có số liệu kèm theo)

2.3 Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung

2.3.1 Nội dung chi phí sản xuất chung

2.3.2 Tài khoản sử dụng

2.3.3 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

2.3.4 Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp

2.4 Tổng hợp chi phí sản xuất

2.5 Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

2.6 Tính giá thành sản phẩm của công ty TNHHNN MTV CK Hà Nội

2.7 Báo cáo chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm tại công ty TNHHNN MTV CK Hà Nội

2.7.1 Báo cáo chi phí sản xuất

2.7.2 Báo cáo giá thành sản phẩm


CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NN MTV CK HÀ NỘI

3.1 Đánh giá thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHHNN MTV CK Hà Nội

3.1.1 Những ưu điểm

3.1.2. Những nhược điểm

3.1.3 Phương pháp hoàn thiện

3.2 Những ý kiến đóng ghóp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHHNN MTV CK Hà Nội

3.2.1 Hoàn thiện công tác chi phí NVLTT

3.2.2 Hoàn thiện công tác chi phí nhân công trực tiếp

3.2.3 Hoàn thiện hạch toán phụ tùng thay thế

3.2.4 Hoàn thiện chi phí sản xuất chung

3.3 Một số biện pháp giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm tại công ty

3.4 Các kiến nghị nhằm hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty TNHHNN MTV CK Hà Nội

3.4.1 Kiến nghị thú nhất: Việc tập hợp chi phí công cụ dụng cụ dùng cho sản xuất trực tiếp

3.4.2 Thứ hai về việc tổ chức hạch toán trích trước tiền lương của công nhân sản xuất nghỉ phép

3.4.3 Thứ ba về việc tổ chức hạch toán chi phí thiệt hại trong sản xuất

3.4.4 Thứ tư là thay đổi hạch toán chi phí trả trước TK 142


KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Cơ Khí
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Cơ Khí sẽ giúp ích cho bạn.