Đề tài: Hoàn thiện kế toán tiền luơng và các khoản trích theo lương ở Công ty cổ phần cơ khí ôtô 3 - 2


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG


1.1. Lý luận chung về tiền lương và các khoản trích theo tiền lương trong doanh nghiệp

1.1.1 Bản chất và chức năng của tiền lương

1.1.2 Vai trò và ý nghĩa của tiền lương

1.2 Các hình thức tính lương và trả lương trong doanh nghiệp

1.2.1 Trả lương theo thời gian

1.2.2 Trả lương theo sản phẩm

1.2.3 Hình thức trả lương hỗn hợp

1.2.4 Các hình thức đã ngộ ngoài lương

1.3 Quỹ tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ

1.3.1. Quỹ tiền lương

1.3.2 Quỹ bảo hiểm xã hội

1.3.3 Quỹ bảo hiểm y tế

1.3.4 Kinh phí công đoàn

1.4 Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

1.5 Hạch toán chi tiết lao động tiền lương

1.6 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

1.6.1 Các chức từ ban đầu hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ

1.6.2 Tài khoản kế toán sử dụng để kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

1.6.3 Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương

1.7 Hình thức ghi sổ kế toán


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CP CƠ KHÍ ÔTÔ 3/2

2.1 Đặc điểm chung về công ty CP cơ khí ôtô 3/2

2.1.1. Lịch sử hình thành và chức năng của công ty CP cơ khí ôtô 3/2

2.1.2 Đặc điểm tổ chức SXKD của công ty CP cơ khí ôtô 3/2

2.1.3 Đặc điểm bộ máy tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh

2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty CP cơ khí ôtô 3/2

2.2 Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CP cơ khí ôtô 3/2

2.2.1 Đặc điểm về lao động và phương pháp xây dựng quỹ tiền lương của công ty CP cơ khí ôtô 3/2

2.2.2. Hình thức tiền lương áp dụng tại công ty CP cơ khí ôtô 3/2

2.2.3 Cách tính các khoản tiền thưởng

2.2.4 Tính các khoản trích theo lương và tính các khoản khác tại công ty CP cơ khí ôtô 3/2

2.2.5 Thủ tục chứng từ thanh toán lương và các khoản khác tại công ty CP cơ khí ôtô 3/2

2.2.6 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CP cơ khí ôtô 3/2


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CP CƠ KHÍ ÔTÔ 3/2

3.1 Nhận xét chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CP cơ khí ôtô 3/2

3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CP cơ khí ôtô 3/2

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiền luơng và các khoản trích theo lương ở Công ty cổ phần cơ khí ôtô 3 - 2
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiền luơng và các khoản trích theo lương ở Công ty cổ phần cơ khí ôtô 3 - 2 sẽ giúp ích cho bạn.