Đề tài: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần y tế AMV Group


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CP Y TẾ AMV GROUP


1.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng của Công ty CP y tế AMV Group

1.1.1. Danh mục hàng bán của Công ty

1.1.2. Thị trường của Công ty

1.1.3. Phương thức bán hàng của Công ty

1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng của công ty

1.3.Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Công ty

1.3.1. Chức năng hoạt động bán hàng

1.3.2.Tổ chức hoạt động kinh doanh

1.5. Đặc điểm bán sản phẩm Vaccine tại doanh nghiệp


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CP Y TẾ AMV GROUP

2.1. Đặc điểm nghiệp vụ kế toán bán hàng tại DN

2.2 Đặc điểm kế toán bán sản phẩm Vaccine tại công ty cổ phần y tế AMV Group

2.2.1 Kế toán doanh thu bán sản phẩm Vaccine

2.2.2. Kế toán giá vốn sản phẩm Vaccine

2.2.3 Kế toán thanh toán với khách hàng

2.2.5. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

2.3. Xác định kết quả kinh doanhCHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CP Y TẾ AMV GROUP


3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty và phương hướng hoàn thiện

3.1.1. Ưu điểm

3.1.2. Nhược điểm

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện

3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty

3.2.1. Về công tác quản lý bán hàng và chính sách bán hàng

3.2.2. Về tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán

3.2.3. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ

3.2.4.Về sổ kế toán chi tiết

3.2.5. Về sổ kế toán tổng hợp

3.2.6. Về báo cáo kế toán liên quan đến bán hàng


KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần y tế AMV Group
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần y tế AMV Group sẽ giúp ích cho bạn.