Đề tài: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị LiLaMa


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NVL TẠI CÔNG TY CP ĐTXD&PTĐT LILAMA


1.1. Đặc điểm và tổ chức NVL tại công ty CP ĐTXD&PTĐT Lilama

1.2. Đặc điểm luân chuyển NVL của công ty CP ĐTXD&PTĐT Lilama

1.2.1. Thủ tục nhập kho

1.2.1.1. Trường hợp nhập NVL từ nguồn mua ngoài

1.2.1.2. Nhập kho do di chuyển nội bộ

1.2.1.3. Nhập kho do thuê ngoài gia công chế biến

1.2.2. Thủ thục xuất kho

1.2.3. Trình tự nhập - xuất kho NVL

1.2.3.1. Trình tự nhập kho NVL

1.2.3.2. Trình tự xuất kho NVL

1.3. Tổ chức quản lý NVL của công ty CP ĐTXD&PTĐT Lilama


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NVL TẠI CÔNG TY CP ĐTXD&PTĐT LILAMA

2.1. Kế toán chi tiết NVL tại công ty CP ĐTXD&PTĐT Lilama

2.1.1. Kế toán ban đầu

2.1.1.1. Thủ tục và chứng từ nhập NVL

2.1.1.2. Thủ tục và chứng từ xuất NVL

2.1.2. Kế toán chi tiết NVL tại công ty CP ĐTXD&PTĐT Lilama

2.2. Kế toán tổng hợp NVL tại công ty CP ĐTXD&PTĐT Lilama

2.2.1. Kế toán tổng hợp nhập NVL

2.2.1.1. Trường hợp NVL nhập kho công ty từ nguồn mua ngoài

2.2.1.2. Trường hợp NVL nhập kho công ty do thuê ngoài gia công chế biến

2.2.1.3. Trường hợp mua NVL không nhập kho mà xuất dùng ngay

2.2.2. Kế toán tổng hợp xuất kho NVL

2.2.2.1. Kế toán xuất kho NVL phục vụ sản xuất

2.2.2.2. Trường hợp công ty cho phép các đơn vị mua vật tư bằng tiền tạm ứng để sử dụng tại đơn vị


CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CP ĐTXD&PTĐT LILAMA

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán NVL tại công ty và phương hướng hoàn thiện

3.1.1. Ưu điểm

3.1.2. Nhược điểm

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện

3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán NVL tại công ty CP ĐTXD&PTĐT Lilama

3.2.1. Về công tác quản lý NVL

3.2.2. Về tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá, phương pháp kế toán

3.2.3. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị LiLaMa
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị LiLaMa sẽ giúp ích cho bạn.