Đề tài: Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận tại Công ty Cổ phần May Thăng Long


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG


1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG

1.1.1 Tên, quy mô và địa chỉ của Công ty Cổ phần May Thăng Long

1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển

1.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty

1.2 TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG

1.2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy

1.2.2 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận

1.3 QUY MÔ VÀ NĂNG LỰC

1.3.1 Tình hình sử dụng nguồn nhân lực

1.3.2 Tài sản và nguồn vốn

1.3.2.1 Tài sản

1.3.2.2 Nguồn vốn

1.4 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG

1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty

1.4.1.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty

1.4.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận

1.4.2 Tổ chức vận dụng chế độ kế toán

1.4.2.1 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán

1.4.2.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán

1.4.2.3 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán

1.4.2.4 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán

1.4.2.5 Các chính sách kế toán chung


CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG

2.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG

2.1.1 Phân tích tăng trưởng tiêu thụ hàng hóa tại Công ty cổ phần May Thăng Long

2.1.2 Phân tích tình hình tiêu thụ các mặt hàng chủ yếu tại Công ty cổ phần May Thăng Long

2.1.3 Phân tích tình hình tiêu thụ theo thời gian

2.1.4 Phân tích hiệu suất hoạt động tiêu thụ

2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG

2.2.1 Phân tích kết quả kinh doanh qua 3 năm 2007-2009

2.2.2 Phân tích tinh hình lợi nhuận các mặt hàng chủ yếu

2.2.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận thuần tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phẩn May Thăng Long

2.2.3.1 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuần thuần tiêu thụ sản phẩm năm 2007– 2008

2.2.3.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận thuần tiêu thụ sản phẩm năm 2008 và 2009

2.2.4 Phân tích các tỷ suất lợi nhuận của Công ty


CHƯƠNG III: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG

3.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG

3.1.1 Đánh giá chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

3.1.2 Đánh giá chung về công tác kế toán

3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG

3.2.1 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, mở rộng thị trường

3.2.2 Chính sách khuyếch trương và xúc tiến thương mại

3.2.3 Hoàn thiện cơ sở vật chất và tăng cường kiểm soát chi phí

3.2.4 Các biện pháp giảm chi phí

3.2.5 Giải pháp về con người


KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận tại Công ty Cổ phần May Thăng Long
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận tại Công ty Cổ phần May Thăng Long sẽ giúp ích cho bạn.