Đề tài: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Toàn Gia Phát


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ DOANH THU, CHI PHÍ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN GIA PHÁT


1.1. ĐẶC ĐIỂM DOANH THU, CHI PHÍ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN GIA PHÁT

1.1.1. Khái quát các hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Toàn Gia Phát

1.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Toàn Gia Phát

1.1.1.2. Đặc điểm tổ chức, hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty cổ phần Toàn Gia Phát

1.1.2. Đặc điểm doanh thu của Công ty cổ phần Toàn Gia Phát

1.1.3. Đặc điểm chi phí của Công ty cổ phần Toàn Gia Phát

1.2. TỔ CHỨC QUẢN LÝ DOANH THU, CHI PHÍ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN GIA PHÁT


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN GIA PHÁT

2.1. KẾ TOÁN DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC

2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

2.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu và thu nhập khác

2.1.3. Kế toán tổng hợp về doanh thu

2.2. KẾ TOÁN CHI PHÍ

2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán

2.2.2. Kế toán chi phí bán hàng

2.2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

2.2.4. Kế toán chi phí tài chính

2.2.5. Kế toán chi phí khác

2.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh


CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN GIA PHÁT

3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN GIA PHÁT

3.1.2. Nhược điểm

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện

3.2. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN GIA PHÁT

3.2.1. Về công tác quản lý doanh thu, chi phí

3.2.2. Về tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán

3.2.3. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Toàn Gia Phát
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Toàn Gia Phát sẽ giúp ích cho bạn.