Đề tài: Thực trạng và đánh giá tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần Lilama 10 - Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 NHÀ MÁY CHẾ TẠO THIẾT BỊ VÀ KẾT CẤU THÉP


1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 - NMCTTB & KCT

1.1.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Lilama 10 - Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép

1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển

1.2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY

1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của nhà máy CTTB & KCT

1.2.3. Đặc điểm quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm

1.3. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY CTTB & KCT

1.4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

1.4.1. Tình hình tài chính của công ty

1.4.2. Tình hình lao động của công ty cổ phần Lilama 10 - nhà máy CTTB & KCTPHẦN 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 - NHÀ MÁY CTTB & KCT


2.1. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY

2.2. TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 - NHÀ MÁY CTTB & KCT

2.2.1. Chính sách kế toán chung

2.2.2. Đặc điểm vận dụng chế độ chứng từ kế toán

2.2.3. Đặc điểm vận dụng chế độ tài khoản kế toán

2.2.4. Đặc điểm vận dụng chế độ sổ kế toán

2.2.5. Đặc điểm vận dụng chế độ báo cáo kế toán

2.3. TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH CỤ THỂ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 - NHÀ MÁY CTTB & KCT

2.3.1. Phần hành kế toán tiền mặt

2.3.2. Phần hành kế toán tiền gửi ngân hàng

2.3.3. Phần hành kế toán tài sản cố định

2.3.4. Phần hành kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương


PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 - NHÀ MÁY CTTB & KCT

3.1. THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC TẠI CÔNG TY

3.2. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN TẠI CÔNG TY

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Thực trạng và đánh giá tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần Lilama 10 - Nhà máy c
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và đánh giá tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần Lilama 10 - Nhà máy c sẽ giúp ích cho bạn.